C-518/13 Eventech

Contentverzamelaar

C-518/13 Eventech

Prejudiciële Hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzinitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   12 november 2013
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   29 november 2013
Schriftelijke opmerkingen:                   29 december 2013
Trefwoorden: transport; gelijke behandeling; vrij verkeer diensten; staatssteun; mededinging

Onderwerp: VWEU artikel 56 (vrij verkeer diensten); artikel 108 (staatssteun)

De Londense vervoersAut Transport for London (TfL) heft een beleidsmaatregel afgekondigd waarmee de zgn Black Cabs (de traditionele Londense taxi) gebruik mogen maken van (de meeste) busstroken tijdens de uren dat er gebruiksbeperkingen van die stroken zijn. Voor minicabs blijven de stroken echter gesloten. Verzoekster exploiteert een verhuurbedrijf voor particuliere verhuurwagens, minicabs genoemd, in Londen en directe omgeving.
Er is onderscheid tussen de vergunningen voor Black Cabs en minicabs. Black Cabs mogen passagiers op straat benaderen en/of oppikken zonder dat die een taxi geboekt hebben. Voor de minicabs is dat anders: daar moet sprake zijn van een boeking. In dat laatste marktsegment zijn Black Cabs en minicabs dus concurrenten.
Verzoekster is van mening dat de maatregel indruist tegen het vrij verkeer van diensten en een niet-aangemelde staatssteunmaatregel betreft. Zij start een bezwaarprocedure naar aanleiding van een door parkeerAut opgelegde boete wegens gebruik van de busbaan door haar minicabs (op 6 en 13 oktober 2010). De ParkeerAut wijst het bezwaar af en verzoekster gaat in beroep bij de High Court en vervolgens hoger beroep bij de Court of Appeal. Verzoekster is van mening dat de maatregel voor bepaalde ondernemingen economisch voordeel oplevert dat met staatsmiddelen wordt bekostigd. Zij stelt dan ook vervalsing van de mededinging en negatieve beïnvloeding van het handelsverkeer tussen de EULS.
TfL ontkent dat sprake is van met staatsmiddelen bekostigd omdat er geen enkel effect is op de staatsmiddelen. De busstroken liggen op openbare wegen die door alle verkeersdeelnemers gebruikt mogen worden. TfL meent dat er slechts beperkte discrepantie is tussen behandeling van Black Cabs en minicabs. Het busstrookbeleid kan het handelsverkeer tussen de EULS niet ongunstig beïnvloeden omdat het een plaatselijke maatregel betreft.

De verwijzende VK rechter legt het HvJEU de volgende prejudiciële vragen voor:
1. Worden „staatsmiddelen” in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU ingezet in de omstandigheden van de onderhavige zaak als een busstrook op een openbare weg tijdens de uren dat de strook in bedrijf is, beschikbaar wordt gesteld aan Black Cabs maar niet aan minicabs?
2. (a) Wat is bij de vraag of de beschikbaarstelling van een busstrook op een openbare weg aan Black Cabs maar niet aan minicabs tijdens de uren dat de busstrook in bedrijf is, selectief is voor de toepassing van artikel 107, lid 1, VWEU, de relevante doelstelling aan
de hand waarvan moet worden beoordeeld of Black Cabs en minicabs zich in een vergelijkbare juridische en feitelijke situatie bevinden?
(b) Als kan worden aangetoond dat de relevante doelstelling in de zin van vraag 2(a) ten minste deels bestaat in de totstandbrenging van een veilig en doeltreffend vervoerssysteem, en dat er veiligheids- en/of doeltreffendheidsoverwegingen zijn die rechtvaardigen dat Black Cabs over busstroken mogen rijden die niet in dezelfde mate op minicabs van toepassing zijn, is de maatregel dan niet selectief in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU?
(c) Is het bij de beantwoording van vraag 2(b) nodig om te overwegen of de lidstaat die zich op deze rechtvaardiging beroept, daarnaast heeft aangetoond dat de gunstigere behandeling van Black Cabs vergeleken met minicabs evenredig is en niet verder gaat dan wat noodzakelijk is?
3. Kan het beschikbaar stellen van een busstrook op een openbare weg aan Black Cabs maar niet aan minicabs tijdens de uren dat de busstrook in bedrijf is, het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloeden in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU, indien de betrokken weg in het centrum van Londen ligt en er geen belemmeringen zijn voor burgers uit enige andere lidstaat om in Londen een Black Cab of minicab in eigendom te hebben of te besturen?

Specifiek beleidsterrein: IenM
Mede EZ

Gerelateerde documenten