C-522/13 Navantia

Contentverzamelaar

C-522/13 Navantia

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   18 november 2013
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   4 december 2013
Schriftelijke opmerkingen:                   4 januari 2014
Trefwoorden: staatssteun

Onderwerp: VWEU artikel 107 (staatssteun)

Verzoekster is een particulier bedrijf waarvan de participaties volledig in handen zijn van de SPA staat. Haar activiteiten liggen op het terrein van DEF (militaire schepen) zowel voor SPA als buitenlandse mogendheden, maar zij repareert ook schepen van particulieren. Het pand waarin zij haar werkzaamheden verricht is eigendom van de SPA staat en huurt zij van de gemeente voor € 1 per jaar. De te betalen OZB is echter fors: over 2010 € 590.308,77.
Verzoekster heeft van verweerster, de Gemeente Ferrol, een afwijzing gekregen op haar verzoek tot vrijstelling van de onroerendezaakbelasting (OZB) over 2010 en vervolgens op haar bezwaar. Tegen de afwijzing tekent zij beroep aan.
MinDEF (de SPA staat?) heeft in juli 2011 tezamen met verzoekster beroep ingesteld tegen een besluit tot afwijzing van de OZB-vrijstelling.
In oktober 2012 vernietigt het Gerechtshof van Galicië de uitspraak van de rechter in eerste aanleg omdat hij aanleiding tot belastingvrijstelling ziet: de gronden waarop de fabriek zich bevindt zijn vrijgesteld van OZB.

De vraag waarvoor de verwijzende SPA rechter zich gesteld ziet is of het hier geoorloofde staatssteun betreft. In de SPA wet is opgenomen dat alle staatseigendommen (in ruime zin, ook van regionale en lagere overheden) vrijgesteld zijn van OZB-betaling. Het zou op zich gezien de activiteiten voor de SPA staat geen probleem zijn ware het niet dat verzoekster dus ook diensten aan particulieren levert. De vraag die aan het HvJEU wordt voorgelegd luidt als volgt:
“Is de vrijstelling van de onroerendezaakbelasting die Navantia, S.L. geniet, verenigbaar met artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)? Verzet dat artikel zich ertegen dat een lidstaat (Spanje) een belastingvrijstelling kan verlenen voor een aan deze lidstaat toebehorend stuk grond (onroerende zaak met kadastraal nummer 2825201QA5422N0001YG) dat is overgedragen aan een particulier bedrijf waarvan het kapitaal volledig in publieke handen is (Navantia, S.L.), en waarop dat bedrijf goederen en diensten levert die kunnen worden verhandeld tussen lidstaten?”

Specifiek beleidsterrein: EZ

Gerelateerde documenten