C-527/18 Gesamtverband Autoteile-Handel

Contentverzamelaar

C-527/18 Gesamtverband Autoteile-Handel

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:    05 oktober 2018
Schriftelijke opmerkingen:                    21 november 2018

Trefwoorden: voertuigen; informatie; discriminatie

Onderwerp:

-           Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2007 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie;


Feiten:

Verzoeker (Gesamtverband Autoteile-Handel) is een brancheorganisatie voor groothandelszaken in motorvoertuigonderdelen. Verweerster (KIA Motor Corporation) is een in Zuid-Korea gevestigde fabrikant van motorvoertuigen. Aan de voertuigen wordt een voertuigidentificatienummer (hierna: VIN) toegekend. De in een voertuig gemonteerde onderdelen zijn onder het overeenkomstige VIN opgeslagen in een databank, die wordt beheerd door een onderneming die met verweersters concern is verbonden. Via een internetportaal kunnen gebruikers de met betrekking tot een bepaald VIN opgeslagen gegevens tegen vergoeding raadplegen. Deze “alleen lezen-toegang” wordt zowel aan reparatiebedrijven die contractueel met verweerster zijn verbonden als aan onafhankelijke marktdeelnemers geboden. Op die manier kunnen reparatiebedrijven nagaan welke originele vervangingsonderdelen zij voor een herstelling nodig hebben. Verzoeker betoogt dat verweerster hem niet louter een “alleen lezen”-toegang op een pay-per-view-basis zou moeten bieden, maar ook elektronische toegang tot het gegevensbestand, zodat de gegevens kunnen worden verwerkt door onafhankelijke fabrikanten en reparatiebedrijven via een link met het VIN alternatieve onderdelenlijsten ter beschikking kunnen worden gesteld. Verzoeker heeft gevorderd dat de rechter verweerster verplicht om de gegevens ter identificatie van de in haar voertuigen gemonteerde onderdelen op verzoek, tegen een billijke en evenredige vergoeding, in elektronische vorm ter beschikking te stellen van onafhankelijke marktdeelnemers zodat zij die gegevens elektronisch kunnen verwerken. De rechter in eerste aanleg heeft verweerster conform de vordering veroordeeld. Verweerster is tegen die beslissing van de rechter in eerste aanleg in beroep gegaan. Verzoeker heeft de uitspraak in eerste aanleg verdedigd, mits de woorden “billijke en evenredige” uit het dictum worden verwijderd. De appelrechter heeft verzoekers vordering afgewezen. Met zijn door de appelrechter toegestane beroep tot  Revision, waarvan verweerster de afwijzing vordert, handhaaft verzoeker zijn vordering in hoger beroep.


Overweging:

Of verzoekers beroep tot Revision slaagt, hangt ervan af of artikel 6(1) eerste volzin, van de verordening aldus moet worden uitgelegd dat de fabrikant de overeenkomstig deze bepaling aan onafhankelijke marktdeelnemers te verstrekken informatie ter beschikking moet stellen in een vorm waardoor die informatie elektronisch verder kan worden verwerkt. Of het beroep slaagt, hangt voorts af van de  draagwijdte van het in deze bepaling neergelegde discriminatieverbod. Alvorens op het beroep tot Revision te beslissen, dient derhalve de behandeling van de zaak te worden geschorst en het Hof te worden verzocht om een prejudiciële beslissing.


Prejudiciële vragen:

1. Moet de fabrikant de overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste volzin, van verordening nr. (EG) nr. 715/2007 aan onafhankelijke marktdeelnemers te verstrekken informatie ter beschikking stellen in een vorm waardoor die informatie elektronisch verder kan worden verwerkt?

2. Is sprake van een verboden discriminatie van onafhankelijke marktdeelnemers overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste volzin, van verordening (EG) nr. 715/2007, wanneer een fabrikant, door een beroep te doen op een informatiedienstverlener, een bijkomend informatiekanaal opent voor de verkoop van originele vervangingsonderdelen door erkende dealers en reparatiebedrijven?


Aangehaalde (recente) jurisprudentie:

Specifiek beleidsterrein: EZK; IenW
 

Gerelateerde documenten