C-535/15 Pinckernelle

Contentverzamelaar

C-535/15 Pinckernelle

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   30 november 2015
Concept schriftelijke opmerkingen:       16 december 2015
Schriftelijke opmerkingen:                   16 januari 2016
Trefwoorden: gevaarlijke stoffen (REACH)

Onderwerp
Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie, zoals laatstelijk gewijzigd bij verordening (EU) nr. 2015/830 van de Commissie van 28 mei 2015 (Pb L 132, blz. 8).
Verzoeker handelt in chemische stoffen. Hij importeert na 01-12-2008 vanuit China nicotinesulfaat zonder preregistratie (artikel 28 REACH-Vo). Er vindt evenmin registratie op grond van artikel 6 van de Vo. plaats. Van verweerster (gemeente Hamburg) mag hij de stof alleen gebruiken voor doelen waarvoor hij vergunning heeft aangevraagd.
Verzoeker vraagt opheffing van het exportverbod en een vergunning voor export van nicotinesulfaat naar RUS (als desinfectiemiddel). Verweerster weigert 29-06-2009 een vergunning af te geven waarbij zij stelt dat de stof zich illegaal in DUI bevindt. Verzoekers bezwaar en beroep worden afgewezen. In hoger beroep vernietigt de rechter het bestreden besluit (25-02-2014). Hij oordeelt dat geen nieuwe schending van artikel 5 van de REACH-Vo. kan plaatsvinden indien de stof wegens een verbod niet beschikbaar is voor de Europese markt. Verweerster vraagt Revision van die uitspraak. Zij meent dat het op grond van artikel 5 van de REACH-Vo. verboden is om zich in de EU bevindende stoffen naar derde landen uit te voeren, zolang en voor zover deze stoffen niet overeenkomstig de REACH-verordening zijn geregistreerd.

Voor de verwijzende DUI rechter (Bundesverwaltungsgericht) is de juiste uitleg van artikel 5 van de REACH-Vo. niet duidelijk, ook niet na vergelijking met andere taalversies, en biedt jurisprudentie evenmin uitkomst. Hij legt de volgende vraag voor aan het HvJEU :
“Dient artikel 5 van de REACH-verordening aldus te worden uitgelegd dat stoffen onverminderd de artikelen 6, 7, 21 en 23 van de REACHverordening enkel uit het grondgebied van de Unie mogen worden uitgevoerd indien deze stoffen in gevallen waarin dit is vereist overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van titel II van de REACH-verordening, zijn geregistreerd?”
Specifiek beleidsterrein: IenM