C-542/21 Mikrotikls  

Contentverzamelaar

C-542/21 Mikrotikls  

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:    26 oktober 2021
Schriftelijke opmerkingen:                    12 december 2021

Trefwoorden : douaneaangifte, tarief- en statistieknomenclatuur

Onderwerp :

-           Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

-           Uitvoeringsverordening (EU) nr. 927/2012 van de Commissie van 9 oktober 2012 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

-           Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1001/2013 van de Commissie van 4 oktober 2013 tot wijziging van bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

Feiten:

Verzoekster heeft in de periode van 7-1-2013 tot en met 27-10-2014 bepaalde goederen, routerantennes en delen daarvan, aangegeven voor het vrije verkeer. Op de goederen werd een basisinvoerrecht van 0% toegepast. Bij beschikking van 29-1-2016 heeft de Letse belastingdienst aan verzoekster een hoofdschuld voor douanerechten en belasting over de toegevoegde waarde opgelegd en is voor de betrokken goederen een boete en een toeslag wegens te late betaling opgelegd. De Letse belasting heeft na onderzoek van de wezenlijke kenmerken van de routers van verzoekster geconcludeerd dat de Werelddouaneorganisatie routers had uitgesloten van de categorie van toestellen voor radiotelefonie en radiotelegrafie. Verzoekster heeft bij de administratieve rechter een beroep tot nietigverklaring van de beschikking van de Letse belastingdienst ingesteld. Nadat de administratieve rechtbank de Letse belastingdienst in het gelijk heeft gesteld, heeft verzoekster cassatieberoep ingesteld bij de verwijzende rechter.

Overweging:

Volgens verzoekster moeten de betrokken goederen worden ingedeeld onder onderverdeling 8517 70 11 90 van de gecombineerde nomenclatuur. De Letse belastingdienst daarentegen stelt dat onderverdeling 8517 70 19 90 hier aan de orde is. Specifiek moet worden bepaald of routerantennes moeten worden ingedeeld in de categorie “antennes voor toestellen voor radiotelefonie of radiotelegrafie” of als antennes voor andere toestellen. Volgens de verwijzende rechter bestaat er geen voldoende duidelijk onderscheid tussen de toelichtingen op bepaalde posten en de toelichtingen op bepaalde onderverdelingen.

Prejudiciële vragen:

Moet de gecombineerde nomenclatuur in bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief, zoals gewijzigd bij uitvoeringsverordening (EU) nr. 927/2012 van de Commissie van 9 oktober 2012 en uitvoeringsverordening (EU) nr. 1001/2013 van de Commissie van 9 oktober 2013, aldus worden uitgelegd dat postonderverdeling 8517 70 11 van de gecombineerde nomenclatuur antennes kan omvatten voor routers die zijn geconfigureerd voor gebruik in lokale netwerken (LAN) en/of in wide area networks (WAN)?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie:

Specifiek beleidsterrein: FIN, EZK

Gerelateerde documenten