C-546/13 ADL

Contentverzamelaar

C-546/13 ADL

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   9 december 2013
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   25 december 2013
Schriftelijke opmerkingen:                   25 januari 2014
Trefwoorden: douane; gecombineerde nomenclatuur (GN-code)

Onderwerp
Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 2031/2001 en vervolgens bij verordening (EG) nr. 1832/2002

Verzoekster American Dataline Srl heeft in de periode 2001/2003 douanetransacties verricht over de invoer van klankkasten vervaardigd door Amerikaanse vennootschap Harman Multimedia, te gebruiken als randapparatuur voor Apple-computers. Ze zijn aangegeven onder de noemer ‘randapparatuur voor computers’ , code NC 8471 60 90, en op grond daarvan vrijgesteld van rechten. Inspectie van de goederen heeft daarin geen verandering gebracht. Pas in 2005 maakt het douanekantoor Verona een herberekening omdat de goederen ten onrechte zouden zijn aangegeven als randapparatuur in plaats van luidsprekers onder code 8518 2290, waarvoor een douanerecht van 45% geldt.
Verzoekster vecht de haar vervolgens opgelegde beschikkingen met succes aan. Ook in tweede instantie oordeelt de rechter dat de bij invoer aangegeven code correct is aangezien uit de technische instructie blijkt dat het apparaat „uitsluitend kan worden gebruikt als het via een usb-kabel wordt aangesloten op een computer die draait onder het besturingssysteem MAC OS 9.04 of later” en niet compatibel is met andere systemen.
Verweerster (douaneagentschap) brengt de zaak voor de cassatierechter. Zij stelt dat de classificatie van de goederen onjuist is en dat zij onder beide codes kunnen worden ondergebracht. Daarom moet gebruik worden gemaakt van de uitleggingscriteria van de GN, die leidden tot haar oordeel dat de door verzoekster gehanteerde indeling niet correct is.

De verwijzende ITA rechter constateert dat het in deze zaak met name gaat om de betekenis die aan de uitdrukking „eigen functie, andere dan automatische gegevensverwerking” voor goederen onder post 8518, moet worden gegeven. Hij stelt het HvJEU de volgende vragen:
a) Verzetten de artikelen 10, lid 2, en 12, van verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 en het rechtszekerheidsbeginsel zich ertegen dat uit de wijzigingen van de aantekeningen op hoofdstuk 84 van de Tabel der rechten in het Tweede deel van Bijlage I bij verordening (EG) nr. 1549/06 van de Commissie van 17 oktober 2006 (waardoor klankkasten zijn uitgesloten van post 8471 indien zij afzonderlijk van machines voor automatische gegevensverwerking worden aangeboden) uitleggingsaanwijzingen worden afgeleid om vast te stellen dat de door ADL Srl ingevoerde producten – zoals beschreven onder A, punten 1, 3 en 4, van de onderhavige beslissing – een eigen functie (weergave en versterking van geluid) „andere” dan gegevensverwerking, vervullen?
b) Zijn de door ADL Srl ingevoerde producten (zoals beschreven onder A, punten 1, 3 en 4, van de onderhavige beslissing), namelijk „klankkasten” die afzonderlijk van de machine voor automatische gegevensverwerking worden aangeboden, inrichtingen die „een eigen functie, andere dan automatische gegevensverwerking, vervullen” – voor zover de weergave en versterking van geluid als een dergelijke functie moet worden opgevat – of kunnen zij niet worden opgevat als systeemeenheden die een eigen functie, andere dan automatische gegevensverwerking, vervullen aangezien zij, gezien hun specifieke technische kenmerken (uitsluitend aansluiting met usb-kabel; besturingssysteem MAC OS 9 noodzakelijk) „geen functie vervullen die zij zonder een dergelijke machine [namelijk: een machine voor automatische gegevensverwerking] zouden kunnen uitoefenen” (zie arresten Hof van Justitie van 19 oktober 2000, Peacock, C-339/98, punten 14 en 15, en 18 juli 2007, Olicom, C-142/06, punten 20, 29 en 30, die weliswaar betrekking hebben op een ander type inrichtingen – netwerkkaarten en zogenoemde gecombineerde kaarten – maar waarin het Hof het ontbreken van „andere” eigen functies lijkt af te leiden uit de twee kenmerken dat de inrichting uitsluitend werkt met behulp van een pc en dat zij in staat is uitgangssignalen die door de computer worden doorgegeven te ontvangen en om te zetten)?

Specifiek beleidsterrein: FIN

Gerelateerde documenten