C-552/13 Grupo Hospitalario Quirón

Contentverzamelaar

C-552/13 Grupo Hospitalario Quirón

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlagen rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   27 juni 2014
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   13 juli 2014
Schriftelijke opmerkingen:                   13 augustus 2014
Trefwoorden: overheidsopdrachten (gezondheidszorg)
Onderwerp
Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten

Deze zaak heeft lang op de plank gelegen wegens aanvullende vragen van het HvJEU die door de verwijzende rechter op 17 april van dit jaar zijn beantwoord.
Verzoekster vraagt de Rb in september 2011 om nietigverklaring van een besluit over een overheidsopdracht betreffende het beheer van de openbare dienst van ondersteunende chirurgische ingrepen voor het gezondheidsgebied van Biskaje. Als bijzondere administratieve voorwaarde is daarin gesteld dat de betreffende dienst in Bilbao moet worden verricht. De juridisch adviseur van de aanbestedende dienst (‘VWS’ Baskenland) heeft bij de gunning opgemerkt dat er mogelijk sprake zou zijn van beperking van de mededinging en (tevergeefs) geadviseerd van de beperking af te zien. Verzoeker is eigenaar van een ziekenhuis in een naburige gemeente en voldoet aan alle in het bestek genoemde voorwaarden, met uitzondering van de vereiste vestigingsplaats. Zij krijgt de opdracht dan ook niet. Vaststaat dat het gebruikelijk is dat gezondheidsAut in SPA aanbestedingen uitschrijven voor het beheer van openbare gezondheidsdiensten in andere steden, districten, provincies en autonome regio’s dan die waarin de patiënten die er gebruik van maken, woonachtig zijn. De Baskische overheid wijkt daar echter van af om redenen van doeltreffendheid en optimaal gebruik van de ter beschikking staande middelen. De aanbestedende dienst verweert zich door te stellen dat de voorwaarde dat de opdracht op het grondgebied van de stad Bilbao wordt uitgevoerd bepalend is voor de dienstverlening en aangezien de voorwaarde niets van doen heeft met de persoon van de inschrijver, geen beperking van de mededinging betreft. Zij wijst op de radiale opbouw van het openbaar vervoernet in het grootstedelijk gebied van Bilbao waardoor de gekozen faciliteiten zonder overstappen kunnen worden bereikt. Verzoeker stelt strijd met het gelijkheidsbeginsel, de vrije toegang tot aanbestedingsprocedures en de vrije mededinging. Zij erkent het belang van goede bereikbaarheid maar is van mening dat er sprake is van weinig extra mobiliteitsproblemen in verhouding tot de gevolgen van de beperking van de mededinging.

De verwijzende SPA rechter (Admin rechter Bilbao) legt het HvJEU de volgende vraag voor:
“Is de voorwaarde in overheidsopdrachten voor het beheer van openbare gezondheidszorgdiensten dat de in dergelijke opdrachten aan de orde zijnde gezondheidsdienst UITSLUITEND in een welbepaalde gemeente wordt verricht waarin de patiënten niet noodzakelijk hun woonplaats hebben, verenigbaar met het recht van de Europese Unie?”
Naar aanleiding van de verwijzing heeft het HvJEU nadere vragen aan de verwijzende rechter voorgelegd over onder meer de waarde van de aanbesteding, en precisering van het vereiste van de plaats waar de opdracht dient te worden vervuld. U vindt de antwoorden in de bijlage bij de verwijzingsbeschikking.

Specifiek beleidsterrein: EZ, mede BZK en VWS

Gerelateerde documenten