C-558/13 CD Consulting

Contentverzamelaar

C-558/13 CD Consulting

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   17 december 2013
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   3 januari 2014
Schriftelijke opmerkingen:                   3 februari 2014
Trefwoorden: consumentenbescherming; ambtshalve toetsing

Onderwerp
- Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen;
- Richtlijn 87/102 van de Raad van 22 december 1986 betreffende de harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake het consumentenkrediet;
- Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (Pb L 95, blz. 29).

M. Vasko (verweerder, woonachtig in SLW) sluit in september 2009 met Pohotovost s.r.o. een consumentenkredietovereenkomst voor € 500. In de overeenkomst wordt geen melding gemaakt van een jaarlijks kostenpercentage. Wel wordt een geldboete genoemd van 0,25% per dag bij in gebreke blijven. Er is een waarborg afgegeven in de vorm van een blanco wissel.
Verweerder blijft blijkbaar in gebreke want er volgt een procedure waarbij Pohotovost een arbitraal vonnis krijgt waarmee verweerder wordt gelast € 1200,13 te betalen, nog te verhogen met de geldboete, de wettelijke rente van 6% per jaar, en nog de kosten van de arbitrageprocedure te weten € 313,65.
Pohotovost vraagt gedwongen executie maar de arrondissementsrechtbank Humenné wijst dat verzoek af op grond dat het arbitragebeding een oneerlijk beding in een consumentenovereenkomst is. Pohotovost incasseert vervolgens de blanco wissel die zijn oorsprong had in een overeenkomst met verzoekster in de voorliggende procedure, CD Consulting, gevestigd in TSJ.
Verzoekster dient in maart 2013 een vordering in tot betaling van de wissel op grond van Vo. 861/2007. Het gaat dan inmiddels om een bedrag dat door de boeterente van 0,25% rente per dag en andere rentepercentages is opgelopen tot € 4.897,76. Deze vordering wordt afgewezen op de grond dat verzoekster de overeenkomst die aan de wissel ten grondslag ligt niet heeft overgelegd. Omdat verzoekster niet over die overeenkomst beschikt gaat zij in hoger beroep bij het regionaal Hof Presov. Zij stelt daarin dat zij rechten ontleent aan de wissel en dat de bepalingen van de overeenkomst waarin de wissel zijn oorsprong vindt voor de beslechting van het geding niet relevant zijn.

De verwijzende TSJ rechter vermoedt dat door gebruik te maken van het endosseren van de wissel geprobeerd is het EU-recht te omzeilen. Hier mag de rechter immers conform de regeling in het TSJ BW in principe niet de oorzaak van de aan de wissel ten grondslag liggende rechtsverhouding beoordelen. Hij vraagt zich dan ook af of de TSJ regeling in strijd is met het EU-recht en legt hij het HvJEU de volgende vraag voor:
“Moeten artikel 6, lid 1, van richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten en artikel 4 van richtlijn 87/102/EEG van de Raad van 22 december 1986 betreffende de harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake het consumentenkrediet aldus worden uitgelegd dat zij in de weg staan aan een wettelijke regeling van een lidstaat als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, volgens welke de nationale rechter die uitspraak moet doen over de aan een geëndosseerde wissel verbonden rechten in beginsel in geen enkel stadium van de procedure de aan de wissel ten grondslag liggende overeenkomst en de oorzaak van de rechtsbetrekking ambtshalve kan beoordelen noch ambtshalve kan nagaan of eventueel sprake is van oneerlijke contractuele bedingen dan wel van schending van de bepalingen inzake de niet-vermelding van het jaarlijkse kostenpercentage in een consumentenkredietovereenkomst?”

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: C-618/10 Banco Espanol
Specifiek beleidsterrein: VenJ
Mede EZ

Gerelateerde documenten