C-594/21 Sixt Leasing

Contentverzamelaar

C-594/21 Sixt Leasing

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:    15 december 2021
Schriftelijke opmerkingen:                    1 februari 2022

Trefwoorden : leasingovereenkomst, motorvoertuigen, herroepingsrecht

Onderwerp :

         Richtlijn 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 september 2002 betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten en tot wijziging van de richtlijnen 90/619/EEG, 97/7/EG en 98/27/EG van de Raad

         Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijn 85/577/EEG en van richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad

         Richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking van richtlijn 87/102/EEG van de Raad

Feiten:

Op 5 / 22-04-2016 hebben partijen met uitsluitende gebruikmaking van technieken voor communicatie op afstand een schriftelijke leasingovereenkomst met kilometerafrekening betreffende een nieuwe MINI Cooper S gesloten. De looptijd bedroeg 48 maanden, maar de overeenkomst bevatte geen gewoon opzeggingsrecht. De leasingovereenkomst bevat een regeling voor de kilometrage van het voertuig tijdens de leaseperiode (15 000 km per jaar) en de verrekening van eventuele meer of minder gereden kilometers, waarvoor vaste bedragen waren vastgesteld. Aan het einde van de overeenkomst moest de staat van de auto in overeenstemming zijn met de leeftijd ervan en de overeengekomen kilometrage. Zo niet, diende de leasingnemer de bovenmatige slijtage te vergoeden. De leasingovereenkomst bevat informatie over herroeping, maar niet over een herroepingsrecht overeenkomstig het recht inzake verkoop op afstand. Bij e-mail van 19-07-2019 heeft verzoeker zijn wilsverklaring met betrekking tot het sluiten van de leasingovereenkomst jegens verweerster herroepen.

Overweging:

De beslechting van het geding hangt af van het antwoord op de vraag of de consument beschikte over een herroepingsrecht overeenkomstig het recht inzake verkoop op afstand nadat hij de op het aantal gereden kilometers gebaseerde leasingovereenkomst had afgesloten. Dat is niet het geval wanneer het uitzonderingsgeval van artikel 16, onder l), van richtlijn 2011/83, van toepassing is – daartoe moet de overeenkomst betrekking hebben op „autoverhuurdiensten” (verhuur van motorvoertuigen) en in een bepaalde datum of periode van uitvoering voorzien. Indien de eerste prejudiciële vraag ontkennend wordt beantwoord, hangt het bestaan van het herroepingsrecht ervan af of de vervaltermijn voor de uitoefening van het herroepingsrecht van toepassing is op leasingovereenkomsten met kilometerafrekening.

Prejudiciële vragen:

1) Vormen overeenkomsten met een consument voor de leasing van een motorvoertuig, met kilometerafrekening en met een looptijd van 48 maanden „autoverhuurdiensten” en vallen zij derhalve onder de in artikel 16, onder l), van richtlijn 2011/83/EU bedoelde uitzondering op een herroepingsrecht overeenkomstig het recht inzake verkoop op afstand?

Indien de eerste prejudiciële vraag ontkennend wordt beantwoord:

2) Vormen overeenkomsten met een consument voor de leasing van een motorvoertuig met kilometerafrekening overeenkomsten betreffende financiële diensten in de zin van artikel 2, onder b), van richtlijn 2002/65/EG, waarvan de bewoordingen zijn overgenomen in artikel 2, punt 12, van richtlijn 2011/83/EU?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: easyCar UK Ltd/Office of Fair Trading (C-336/03)

Specifiek beleidsterrein: EZK, JenV

Gerelateerde documenten