C-595/17 Apple Sales International e.a.

Contentverzamelaar

C-595/17 Apple Sales International e.a.

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie.

Termijnen: Motivering departement:    04 december 2017
Schriftelijke opmerkingen:                    20 januari 2018

Trefwoorden: mededinging; bevoegdheid; forumkeuzebeding

Onderwerp:
-           Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

Feiten:

Volgens het bestreden arrest (van 25.10.2016) heeft verweerder (eBizcuss.com) op 10.10.2002 een overeenkomst gesloten met verzoeker (Apple Sales International) waarbij haar de hoedanigheid van erkend wederverkoper van producten van het merk Apple werd toegekend. Deze overeenkomst bevatte een forumkeuzebeding ten gunste van de Ierse rechter. Verzoeker, vertegenwoordigd door MJA in de hoedanigheid van curator, heeft bij de handelsrechter een vordering tot schadevergoeding ingesteld tegen de Ierse onderneming Apple Sales International, de Amerikaanse onderneming Apple Inc., en de Franse onderneming Apple retail France omdat deze ondernemingen zich vanaf 2009 schuldig zouden hebben gemaakt aan mededingingsverstorende praktijken en oneerlijke handelspraktijken. Het in hoger beroep gewezen arrest, waarbij de door verzoeker opgeworpen exceptie van onbevoegdheid was toegewezen, is door de Cour de Cassation vernietigd op grond van artikel 23 van de verordening zoals uitgelegd door het Hof, omdat weliswaar rekening kan worden gehouden met een forumkeuzebeding, mits het verwijst naar geschillen inzake aansprakelijkheid wegens inbreuk op het mededingingsrecht, maar in dit geval het litigieuze beding niet verwees naar mededingingsverstorende praktijken. Apple Sales International, Apple Inc. en Apple retail France komen op tegen het hier bestreden arrest.

Overweging:

De vraag rijst of een forumkeuzebeding dat niet speciaal ziet op autonome handelingen in de zin van het mededingingsrecht buiten toepassing moet worden gelaten indien er van dergelijke handelingen sprake is, met name wanneer er niet eerst een inbreuk op het mededingingsrecht is vastgesteld door een nationale of Europese autoriteit. Bij arrest van 16 februari 2016, volgend op de arresten van het Hof en de Cour de cassation, heeft de hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken van Portugal (Interlog en Taboada/Apple) echter, in een geding inzake eenzelfde vermeend misbruik van machtspositie in het licht van het Unierecht, geoordeeld dat het in algemene bewoordingen gestelde forumkeuzebeding op de partijen van toepassing was. Aangezien de toepassing van het recht van de Europese Unie vereist dat het in alle lidstaten uniform wordt uitgelegd, dient de behandeling van de zaak te worden geschorst totdat het Hof uitspraak heeft gedaan.

Prejudiciële vragen:

1. Moet artikel 23 van verordening nr. 44/2001 aldus worden uitgelegd dat de nationale rechter bij wie een vordering tot schadevergoeding aanhangig is gemaakt door een wederverkoper tegen zijn leverancier op grond van artikel 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, een forumkeuzebeding mag toepassen dat is opgenomen in de overeenkomst tussen de partijen?

2. Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord, moet artikel 23 van verordening nr. 44/2001 dan aldus worden uitgelegd dat de nationale rechter bij wie een vordering tot schadevergoeding aanhangig is gemaakt door een wederverkoper tegen zijn leverancier op grond van artikel 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, een forumkeuzebeding mag toepassen dat is opgenomen in de overeenkomst tussen de partijen, ook indien dat beding niet uitdrukkelijk verwijst naar geschillen inzake aansprakelijkheid wegens inbreuk op het mededingingsrecht?

3. Moet artikel 23 van verordening nr. 44/2001 aldus worden uitgelegd dat de nationale rechter bij wie een vordering tot schadevergoeding aanhangig is gemaakt door een wederverkoper tegen zijn leverancier op grond van artikel 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, een in de overeenkomst tussen de partijen opgenomen forumkeuzebeding buiten toepassing mag laten indien er geen inbreuk op het mededingingsrecht is vastgesteld door een nationale of Europese autoriteit?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: Cartel Damage Claims/Akzo Nobel NV e.a. C-352/13;

Specifiek beleidsterrein: JenV; EZK

Gerelateerde documenten