C-61/14 Orizzonte Salute

Contentverzamelaar

C-61/14 Orizzonte Salute

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   31 maart 2014
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   17 april 2014
Schriftelijke opmerkingen:                   17 mei 2014
Trefwoorden: overheidsopdrachten; beroepsprocedure; toegang tot de rechter; handvest grondrechten

Onderwerp:
- Handvest grondrechten artikel 47
- Richtlijn 89/665/EEG van de Raad van 21 december 1989 houdende de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van de beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen en voor de uitvoering van werken en de latere wijzigingen en aanvullingen van deze richtlijn, zoals gewijzigd bij richtlijn 92/50/EEG van de Raad van 18 juni 1992

Verzoekster is een dienstverlenend bedrijf op het gebied van verpleegdiensten, zowel aan publiek- als privaatrechterlijke instellingen. Zij verwijt verweerster (Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ‘San Valentino’) tussen 21-12-2012 en 23-05-2013 de plaatsing van een opdracht voor het verlenen van verpleegdiensten bij een andere vereniging heeft verlengd en daarnaast een oproep tot inschrijving heeft gepubliceerd. Later in de procedure is verzoekster opgekomen tegen een beschikking van de behandelende Rb die een bijdrage van € 2000 vordert die voor zaken op het gebied van overheidsopdrachten mag worden gevraagd, in plaats van de eerder gebruikelijk bijdrage van € 650. De mogelijkheid tot verhoging van deze bijdrage is ingevoerd door de gestandaardiseerde bijdrage los te koppelen van de waarde van het geschil, maar deze te laten afhangen van het rechtsgebied.

De verwijzende ITA rechter voert verschillende redenen aan om aan te nemen dat de ITA regeling niet verenigbaar is met EURrecht, zoals het opwerpen van drempels voor toegang tot de rechter, discriminerende werking, strijd met het evenredigheidsbeginsel e.a..
Hij legt het HvJEU de volgende vraag voor:
“Staan de beginselen vastgesteld in richtlijn 89/665/EEG van de Raad van 21 december 1989 houdende de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van de beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen en voor de uitvoering van werken en de latere wijzigingen en aanvullingen van deze richtlijn, zoals gewijzigd bij richtlijn 92/50/EEG van de Raad van 18 juni 1992, in de weg aan een nationale regeling zoals die welke is neergelegd in de artikelen 13, leden 1 bis, 1 quater en 6 bis, en 14, lid 3 ter, van het decreto del presidente della Repubblica (presidentieel besluit) nr. 115 van 30 mei 2002 (zoals gewijzigd bij latere wetgevende bepalingen), waarbij hoge bijdragen zijn vastgesteld voor de toegang tot de rechterlijke instanties bevoegd voor bestuursrechtelijke zaken op het gebied van de plaatsing van overheidsopdrachten?”

Specifiek beleidsterrein: EZ mede VenJ

Gerelateerde documenten