C-618/19 Ge.Fi.L.

Contentverzamelaar

C-618/19 Ge.Fi.L.

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:    10 december 2019
Schriftelijke opmerkingen:                    26 januari 2019

Trefwoorden : overheidsopdrachten; directe gunning; samenwerkingsovereenkomst;

Onderwerp :

•          Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten;

 

Feiten:

De vennootschap Ge.Fi.L. is voor rekening van een aantal Italiaanse regio’s actief in de sector van de ondersteunende diensten voor het beheer van de motorrijtuigenbelasting. Zij heeft bij de bevoegde bestuursrechter beroep ingesteld tegen de opdracht waarbij de Regione Campania op 28.12.2017 bepaalde diensten voor het beheer van de motorrijtuigenbelasting onder bezwarende titel en zonder aanbesteding aan de Automobile Club d’Italia (ACI) heeft toevertrouwd. De bestuursrechter heeft het beroep verworpen op grond van de vaststelling dat de ACI ten aanzien van zijn juridische aard een openbaar lichaam zonder winstoogmerk is waarvan het statutaire doel ook het beheer van diensten betreffende het beheer van de motorrijtuigenbelasting omvat. De bestuursrechter heeft derhalve geoordeeld dat de bestreden opdracht een samenwerking tussen openbare lichamen tot stand brengt, die ertoe strekt de uitvoering te garanderen van een taak van algemeen belang die op hen gezamenlijk rust. De opdracht valt daarom niet binnen de werkingssfeer van het Unierecht en het nationale recht inzake aanbestedingen. Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door het feit dat het een samenwerking onder bezwarende titel betreft. Tegen deze beslissing heeft Ge.Fi.L. beroep ingesteld bij de verwijzende rechter.

 

Overweging:

De verwijzende rechter merkt op dat de bestreden maatregel is vastgesteld op grond van een wetsbepaling die het de Regio toestaat om rechtstreeks met de ACI een overeenkomst te sluiten. Hij vraagt zich evenwel af of deze rechtstreekse gunning de strikte grenzen in acht neemt waarbinnen volgens het Unierecht en de Unierechtspraak samenwerkingsovereenkomsten tussen overheidsdiensten of openbare lichamen zonder aanbestedingsprocedure kunnen worden gesloten. Daarom wenst de verwijzende rechter van het Hof te vernemen of een nationale bepaling die het een regio toestaat om diensten betreffende het beheer van de motorrijtuigenbelasting rechtstreeks, zonder aanbesteding, aan een openbaar lichaam zonder winstoogmerk toe te wijzen, verenigbaar is met richtlijn 2014/24.

 

Prejudiciële vraag:

Staat het [Unie]recht, inzonderheid de beginselen van vrij verkeer van diensten en maximale openstelling voor mededinging in het kader van openbare aanbestedingen van diensten, in de weg aan een regionale regeling als die van artikel 1, lid 121, van wet nr. 16 van de Regione Campania van 7 augustus 2014, waarbij het de Regione Campania wordt toegestaan om diensten betreffende het beheer van de motorrijtuigenbelasting rechtstreeks, zonder aanbesteding, aan de ACI te gunnen?

 

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: (C-386/11); Commissie/Duitsland (C-480/06);

Specifiek beleidsterrein: FIN-fiscaal, EZK