C-632/13 Hirvonen

Contentverzamelaar

C-632/13 Hirvonen

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   30 januari 2014
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   16 februari 2014
Schriftelijke opmerkingen:                   16 maart 2014
Trefwoorden: (inkomsten-)belasting; bronbelasting; vrij verkeer werknemers

Onderwerp: VWEU artikel 45 vrij verkeer werknemers

Verzoekster Hirvonen verhuist in 2000 naar FIN nadat zij haar arbeidzame leven in ZWE heeft doorgebracht. Vanaf 2005 ontvangt zij pensioen, rente en ziekengeld uit ZWE. Door het belastingverdrag Noordse Landen worden inkomsten alleen belast in het land dat betaalt, in deze zaak dus ZWE. Aangezien verzoekster geen inkomsten in FIN heeft, heeft zij niet de mogelijkheid om rentekosten te verrekenen met inkomstenbelasting. Verzoekster start daarover een procedure bij de Admin Rb Stockholm waarbij zij eist dat zij dezelfde belastingvoordelen krijgt als ZWE burgers. De belastingdienst is echter van mening dat de ZWE SINK (Wet inzake bijzondere belasting voor niet-ingezetenen) moet worden toegepast. De rechter wijst haar eis af. In hoger beroep oordeelt de rechter dat zij belast moet worden volgens de Wet op de inkomstenbelasting en recht heeft op aftrek van rentekosten. Aangezien dit leidt tot extra belastingen voor verzoekster gaat zij in hoger beroep. Daar wordt het arrest vernietigd voor zover het strekt tot opleggen van belasting krachtens de voor ZWE ingezetenen geldende regels. De zaak wordt terugverwezen. Uiteindelijk wordt het recht op aftrek van verzoekster erkend voor rente op haar kapitaalinkomen over 2005 hoewel die bepalingen pas in 2008 in de ZWE wet zijn opgenomen. Tegen die beslissing gaat de belastingdienst in beroep. Zij wijst erop dat verzoekster een keuze heeft zoals geregeld in de Wet op de inkomstenbelasting die naar aanleiding van het arrest in de zaak Wallentin gewijzigd is. De keus is dan tussen belasting over het arbeidsinkomsten en de heffing van een bronbelasting.

De verwijzende ZWE rechter (hoogste bestuursrechter) wil graag van het HvJEU verduidelijkt hebben of het ingevoerde keuzerecht meebrengt dat de ZWE bronbelasting voor niet-ingezetenen de toets van het discriminatieverbod van artikel 45 VWEU kan doorstaan. Hij  legt de volgende vraag voor aan het HvJEU:
“Staat artikel 45 VWEU in de weg aan bepalingen in de wetgeving van een lidstaat waarbij degene die in een andere lidstaat woont – die zijn inkomen volledig of nagenoeg volledig uit de eerste lidstaat ontvangt – kan kiezen tussen twee totaal verschillende belastingstelsels, namelijk ofwel worden belast met een bronbelasting met lager belastingtarief, maar zonder recht op de in de algemene belasting toepasselijke belastingaftrek, ofwel worden belast over zijn inkomsten in de algemene belasting en dus met de mogelijkheid om de betrokken belastingaftrek te genieten?”

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: C-234/01 Gerritse; C-169/03 Wallentin; C-440/08 Gielen
Specifiek beleidsterrein: FIN, mede SZW

Gerelateerde documenten