C-65/20 KRONE – Verlag

Contentverzamelaar

C-65/20 KRONE – Verlag

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:     21 april 2020
Schriftelijke opmerkingen:                     7 juni 2020

Trefwoorden : productaansprakelijkheid, schadevergoeding, risicoaansprakelijkheid

Onderwerp :

Richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken

 

Feiten:

Verweerster is media-eigenares en (naar eigen zeggen) uitgeefster van een regionale editie van het dagblad „Kronen-Zeitung”. Verweerster publiceerde op 31-12-2016 een artikel met de titel “Zonder pijn doen verdwijnen – een kompres van geraspte mierikswortel”. De in het artikel aangegeven duur van het kompres met mierikswortel is niet juist: In plaats van twee tot vijf uur had er twee tot vijf minuten moeten staan. De column is geschreven door een kruidenpastoor genaamd Benedikt. Verzoekster is abonnee van de Kronen-Zeitung en heeft het artikel op 31-12-2016 gelezen. Zij vertrouwde op de juistheid van de vermelde behandelingstijd en legde het beschreven kompres op het spronggewricht van haar linkervoet. Zij liet het verband ongeveer drie uur zitten en deed het pas af toen er al hevige pijn was ontstaan. De scherpe mosterdoliën in de mierikswortel hadden een toxische contactreactie veroorzaakt. Verzoekster vordert schadevergoeding en verzoekt tevens om een verklaring voor recht dat verweerster jegens haar aansprakelijk is voor alle nadelige huidige en toekomstige gevolgen die voortvloeien uit het voorval van 31-12-2016. De instructie in het artikel van kruidenpastoor Benedikt bevatte een typefout van verweerster, waardoor een te lange behandelingstijd werd aanbevolen. Verweerster heeft hiertegen ingebracht dat zij media-eigenares van de Kronen-Zeitung is. Kruidenpastoor Benedikt is noch haar orgaan noch haar vertegenwoordiger. Hij is verbonden aan een stift en een externe en bewezen expert op het gebied van de kruidengeneeskunde. Zij heeft tot nu toe steeds op zijn expertise kunnen vertrouwen en er zijn haar geen vergelijkbare „schadegevallen” bekend geworden. De column bevat een kosteloos gegeven advies aan haar lezers, zonder enig beoogd of verwacht voordeel. De rechter in eerste aanleg heeft de vordering van verzoekster afgewezen. Verzoekster heeft hier hoger beroep tegen ingesteld welke is verworpen door de appelrechter.

 

Overweging:

Met betrekking tot de uitlegging van de wet productaansprakelijkheid, in het bijzonder § 4 ervan, geldt het vereiste van conforme uitlegging. Of een uitgeefster of media-eigenares van een dagblad, die voor de publicatie van het artikel heeft zorg gedragen, op grond van richtlijn 85/374 aansprakelijk is voor de onjuiste inhoud van de krant, wordt betwist. Een deel van de (Duitstalige) rechtsleer beperkt de aansprakelijkheid voor informatiedragers tot schade als gevolg van de materiële kenmerken ervan (bijvoorbeeld een giftige kaft van een boek of giftige drukinkt). Anderen erkennen de productaansprakelijkheid ook wegens een onjuiste intellectuele prestatie. De uitgever, de auteur en de drukkerij kunnen dan als aansprakelijke partij in aanmerking komen. Indien verweerster, die uitgeefster en media-eigenares van het dagblad is, met betrekking tot de inhoud ervan als producent onder de risicoaansprakelijkheid krachtens richtlijn 85/374 valt, dan is zij volgens de verwijzende rechter in beginsel aansprakelijk voor de onjuiste aanbeveling die is verstrekt wat de duur van de toepassing van het kompres met mierikswortel betreft, waardoor de lezer ervan lichamelijk letsel heeft opgelopen.

 

Prejudiciële vragen:

Moet artikel 2 van richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, gelezen in samenhang met de artikelen 1 tot en met 6 van deze richtlijn, aldus worden uitgelegd dat ook een stoffelijk exemplaar van een dagblad, dat een vaktechnisch onjuiste gezondheidstip bevat waarvan het opvolgen schade aan de gezondheid veroorzaakt, als (gebrekkig) product moet worden aangemerkt?

 

Aangehaalde (recente) jurisprudentie:

Specifiek beleidsterrein: JenV, VWS