C-670/15 Šalplachta

Contentverzamelaar

C-670/15 Šalplachta

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   08 februari 2016
Concept schriftelijke opmerkingen:       25 februari 2016
Schriftelijke opmerkingen:                   25 maart 2016
Trefwoorden: rechtsbijstand; toegang tot de rechter

Onderwerp
Richtlijn 2003/8/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot verbetering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende geschillen, door middel van gemeenschappelijke minimumvoorschriften betreffende rechtsbijstand bij die geschillen

Verzoeker is TSJ staatsburger en woont ook in TSJ. Hij heeft 24-09-2013 een vordering ingesteld tegen een DUI bedrijf wegens achterstallig loon. Hij vraagt daarnaast om rechtsbijstand en later nog eens vergoeding van de kosten vertaling bewijsstukken met betrekking tot zijn inkomens- en vermogenssituatie. Verzoeker krijgt rechtsbijstand toegewezen voor de eerste aanleg, maar vergoeding vertaalkosten wordt afgewezen. Ook in beroep sneuvelt dat verzoek, waarop verzoeker cassatieberoep instelt.

De verwijzende DUI rechter (Bundesarbeitsgericht) constateert dat in de DUI wet op de rechtsbijstand (de omzetting van RL 2003/6) niet voorziet in overname door DUI van vertaalkosten zoals in deze zaak gevraagd. De betreffende regeling heeft betrekking op verzoeken afkomstig uit een andere EULS. Verzoeker had het rechtsbijstandverzoek in eigen land kunnen indienen, dan was vertaling van de stukken waarvoor nu een vergoeding gevraagd word, niet nodig geweest. De verwijzende rechter vraagt zich echter af of EURrecht aan de DUI regelgeving in de weg staat. Hij stelt het HvJEU hierover de volgende vraag:
“Vereist het recht van een natuurlijke persoon op een effectieve toegang tot de rechter bij een grensoverschrijdend geschil in de zin van de artikelen 1 en 2 van richtlijn 2003/8/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot verbetering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende geschillen, door middel van gemeenschappelijke minimumvoorschriften betreffende rechtsbijstand bij die geschillen, dat de door de Bondsrepubliek Duitsland verleende rechtsbijstand de door de verzoeker voorgeschoten kosten omvat voor de vertaling van de verklaring en de begeleidende stukken bij het verzoek om rechtsbijstand, wanneer de verzoeker gelijk met het instellen van de rechtsvordering bij de voor het geschil bevoegde rechter, die ook bevoegd is als ontvangende autoriteit in de zin van artikel 13, lid 1 onder b), van de richtlijn, om rechtsbijstand verzoekt en zelf de vertaling heeft laten maken?”
Specifiek beleidsterrein: VenJ

Gerelateerde documenten