C-686/15 Vodoopskrba i odvodnja

Contentverzamelaar

C-686/15 Vodoopskrba i odvodnja

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   10 maart 2016
Concept schriftelijke opmerkingen:       25 maart 2016
Schriftelijke opmerkingen:                   25 april 2016
Trefwoorden: kaderrichtlijn water; consumentenbescherming; waterverbruik; beginsel ‘vervuiler betaalt’

Onderwerp
Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid

Deze zaak gaat over een civiele procedure met betrekking tot niet-betaling van waterrekeningen door verweerster over december 2013 – juni 2014. Verweerster heeft geen bezwaar tegen betaling van het werkelijk waterverbruik (het variabele deel van de rekening) maar wel tegen het deel dat betrekking heeft op de vaste kosten en andere lasten die op de rekening vermeld staan. Verzoekster (waterleidingbedrijf) stelt voor het variabele deel het verbruik van warm en koud water per appartement vast. Het gedeelte aan vaste kosten komt daarbij en staat los van het waterverbruik.

Aangezien de verwijzende KRO rechter (Rb Velika Gorica) niet is gebleken dat de KRO regering bij het vaststellen van haar besluiten en regelingen rekening houdt met de wet inzake consumentenbescherming dan wel de EUrechtelijke richtlijnen stelt hij een prejudiciële vraag aan het HvJEU. Hij vraagt zich af of de KRO wijze van facturering verenigbaar is met EUrecht en is zelf van mening dat een consument enkel voor het waterverbruik (op basis van meterlezing) moet betalen maar niet voor allerlei andere toegevoegde lasten, zoals arbeids- en onderhoudskosten van gemeentelijke diensten. Hij acht dat niet in overeenstemming met de in de kaderRL water gestelde doelstellingen en legt de volgende vraag voor aan het HvJEU:
„Hoe wordt volgens het Unierecht de prijs berekend voor watervoorziening die wordt gefactureerd per appartement in een woongebouw of per gezinswoning? Betalen burgers van de Unie enkel voor het werkelijke van de watermeter afgelezen verbruik dan wel ook voor andere posten of lasten?”
Specifiek beleidsterrein: IenM en EZ

Gerelateerde documenten