C-700/15 LEK

Contentverzamelaar

C-700/15 LEK

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   1 maart 2016
Concept schriftelijke opmerkingen:       16 maart 2016
Schriftelijke opmerkingen:                   16 april 2016
Trefwoorden: douane-indeling; Gecombineerde Nomenclatuur (GN); geneesmiddelen/ voedingssupplementen

Onderwerp
Verordening (EU) nr. 1006/2011 van de Commissie van 27 september 2011 tot wijziging van bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

Verzoekster heeft in september 2012 drie bindende tariefinlichtingen (BTIs) gevraagd bij de SLV DouaneAut voor indeling van producten genaamd ‘Linex’, ‘Linex Forte’ en ‘Linex Baby Granulat’ in de GN-post 3002 90 50 (= ‘culturen van micro-organismen’, vallende onder de post 3002 = ‘menselijk bloed, dierlijk bloed bereid voor therapeutisch of profylactisch gebruik’… enz’). DouaneAut wijst de verzoeken af en deelt in onder 2106 90 98 (‘Producten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen’). Verzoekster maakt bezwaar dat wordt afgewezen en legt de zaak voor aan de bestuursrechter waar zij vraagt om indeling in 3004 90 00 (Hoofdstuk 30 = ‘farmaceutische producten’, 3004 is ‘geneesmiddelen’); de onder die indeling vallende producten zijn vrijgesteld van douanerechten. Maar de rechter bevestigt het oordeel van de douaneAut, waarop verzoekster in cassatieberoep gaat.

De verwijzende SLV rechter (Hof van Cassatie) stelt vast dat de feiten in verband met de producten waarop de BTI’s betrekking hebben niet betwist worden. In het algemeen kan worden gesteld dat het gaat om specifieke probiotische bacteriën met een hulpstof (excipiënt) die worden ingebracht in harde capsules van gelatine en die bedoeld zijn ter behandeling van gastro-intestinale klachten. Het Agentschap van de Republiek Slovenië voor geneesmiddelen en medische apparatuur heeft vergunningen afgegeven voor het in de handel brengen van alle betrokken producten als geneesmiddel. Indeling door de DouaneAut steunt op de toelichting bij post 2106 zoals opgesteld door de Werelddouaneorganisatie (WDO) en het feit dat de EURCIE eerder vergelijkbare producten onder die post heeft ingedeeld. De afgegeven vergunningen als geneesmiddel zijn geen garantie voor indeling als geneesmiddel, zoals aangegeven in de – juridisch niet bindende – toelichting van de EURCIE op hoofdstuk 30 van de GN.
Gezien de uitspraken van het HvJEU in de zaken C-291/11 en C-267/13 twijfelt de verwijzende rechter aan de juistheid van het oordeel van de douaneAut en de lagere rechter. Hij besluit om de volgende vragen aan het HvJEU voor te leggen:
(1) Kunnen de voorschriften van hoofdstuk 30 van de GN aldus worden uitgelegd dat een product waarvan het hoofdbestanddeel (namelijk probiotische bacteriën) een werkzaam bestanddeel is dat voorkomt in voedingssupplementen die onder postonderverdeling 2106 90 98 van de GN worden ingedeeld, niet mag worden ingedeeld onder dit hoofdstuk 30?
(2) Volstaat het feit dat de producent zijn product – waarvan het werkzame bestanddeel gunstige effecten heeft op de gezondheid in het algemeen en vaak in voedingssupplementen zit – als geneesmiddel voorstelt en ook als zodanig in de handel brengt en verkoopt, om dit product onder hoofdstuk 30 van de GN te kunnen indelen?
(3) Moet het begrip „nauwkeurig omschreven therapeutische en profylactische eigenschappen” – waarvan de aanwezigheid volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie een noodzakelijke voorwaarde is om een product te kunnen indelen onder hoofdstuk 30 van de GN – gelet op de ontwikkeling van de Unierechtelijke regelgeving betreffende de geneesmiddelenmarkt aldus worden uitgelegd dat het overeenstemt met het begrip geneesmiddel, als bedoeld in de Unierechtelijke regels op het gebied van geneesmiddelen voor menselijk gebruik?
Aangehaalde jurisprudentie: C-291/11 TNT Freight Management; C-267/13 Nutricia
Specifiek beleidsterrein: FIN en VWS

Gerelateerde documenten