C-701/16 Malpensa Logistica Europa

Contentverzamelaar

C-701/16 Malpensa Logistica Europa

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   29 februari 2016
Concept schriftelijke opmerkingen:       15 maart 2016
Schriftelijke opmerkingen:                   15 april 2016
Trefwoorden: overheidsopdrachten

Onderwerp
- Richtlijn 96/67/EG betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens van de Europese Unie;
- Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten

Verzoekster heeft een concessie voor goederenafhandeling op luchthavens, onder andere voor de Milanese luchthaven Malpensa. Zij heeft 18-04-2015 een verzoekschrift ingediend tot opschorting c.q. vernietiging van een besluit waarbij door verweerster SEA (luchthavenexploitant) aan verzoeksters concurrente Beta-Trans een magazijn voor goederenafhandeling op Malpensa is toegewezen zonder dat een openbare inschrijving heeft plaatsgevonden, hetgeen volgens de ITA regeling wel vereist was. Ook verzoekster zou graag over extra ruimte op Malpensa beschikken. Verweerster en Beta hebben aangevoerd dat verzoekster reeds over voldoende magazijnruimte beschikt. Toewijzing zonder aanbesteding betreft een beschikbaarstelling voor beperkte duur (ca twaalf maanden) op een zeer beperkte ruimte om Beta (een nieuwe onderneming) in staat te stellen haar activiteiten op te starten. Volgens de ITA regelgeving (omzetting RL 96/67) is de luchthavenbeheerder niet verplicht hiervoor openbare aanbestedingen uit te schrijven, zolang de bekende beginselen (transparantie, objectiviteit, non-discriminatie) in acht genomen zijn.

De verwijzende ITA rechter (regionale administratieve rechter Lombardia) ziet dat in de nationale regelgeving, zoals afgeleid van het EUrecht op het gebied van de vrij verrichten van diensten (markt voor grondafhandeling) in de regel niet de verplichting van voorafgaande selectie geldt voor toewijzing van magazijnruimte op luchthavens. Hij twijfelt dan ook aan de draagwijdte van RL 2004/17, en legt de volgende vraag voor aan het HvJEU:
“Moet artikel 7 van richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten, aldus worden uitgelegd dat waar het de activiteiten die de exploitatie van een geografisch gebied ten behoeve van de terbeschikkingstelling aan luchtvervoerders van luchthavenfaciliteiten beogen – zoals aangeduid in de nationale rechtspraak die in de punten 6.4 en 6.5 in herinnering is gebracht – aan de bepalingen van de communautaire openbare aanbestedingsprocedure onderwerpt, in de weg staat aan een nationale regeling zoals neergelegd in de artikelen 4 en 11 van decreto legislativo 18/1999, op grond waarvan geen openbare selectie voor iedere vorm van toewijzing – ook voor beperkte tijd – van ruimte voor dat doel hoeft plaats te vinden?”
Specifiek beleidsterrein: EZ en IenM

Gerelateerde documenten