C-743/22 DISA 

Contentverzamelaar

C-743/22 DISA 

Prejudiciële hofzaak   

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:    15 februari 2023
Schriftelijke opmerkingen:                    1 april 2023

Trefwoorden: gedifferentieerde accijnstarieven, autonome regio’s

Onderwerp: Richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit

Feiten:

De entiteit DISA, de verzoekende partij, heeft aan de Spaanse belastingdienst, de verwerende partij, correctie verzocht van de  verschillende aangiften voor de accijns op minerale oliën (de “IEH”), alsmede om teruggaaf van die bedragen, o.g.v. dat het regionale deel van die accijns in strijd was met het Unierecht. Als grond voor haar vorderingen voert DISA aan dat het regionale tarief van de IEH, zoals tot 1 januari 2019 was vastgelegd bij artikel 50 van de Spaanse wet 38/1992 inzake accijnzen, in strijd is met richtlijn 2003/96. Met name moet volgens DISA de fiscale last per product en per gebruik op het gehele nationale grondgebied gelijk zijn en zijn regionale verschillen niet toegestaan, tenzij dit uitdrukkelijk in een artikel anders wordt vermeld.

Overweging:

De verwijzende rechter merkt op dat  de rechtspraak van het Hof niet duidelijk maakt of artikel 5 van richtlijn 2003/96 zich  ertegen verzet dat binnen een lidstaat, op het gebied van de belasting van energieproducten en elektriciteit, gedifferentieerde belastingniveaus per grondgebied kunnen worden vastgesteld voor een en hetzelfde product, en zo ja, onder welke voorwaarden.

Prejudiciële vragen:

Moet richtlijn 2003/96/EG van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit, en met name artikel 5 ervan, aldus worden uitgelegd dat deze zich verzet tegen een nationale bepaling als artikel 50 ter van wet 38/1992 van 28 december 1992 inzake accijnzen, die de autonome regio’s toestond om onderling gedifferentieerde tarieven voor de accijns op minerale oliën vast te stellen voor een en hetzelfde product?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: Compass Contract Services (C-38/19), Vapo Atlantic (C-460/21), Commissie/Frankrijk (C-164/11)

Specifiek beleidsterrein: FIN

Gerelateerde documenten