C-745/22 Micreos Food Safety 

Contentverzamelaar

C-745/22 Micreos Food Safety 

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:    16 februari 2023
Schriftelijke opmerkingen:                    2 april 2023

Trefwoorden: reinigingsmiddelen producten van dierlijke oorsprong, technische hulpstoffen, levensmiddelenadditieven

Onderwerp: Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong

Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven

Feiten:

In 2015 heeft verzoekster, Micreos Food Safety BV, de Commissie verzocht om goedkeuring van haar product Listex™ P100 als ontsmettingsmiddel ter vermindering van Listeria-bacteriën in voor consumptie bestemde levensmiddelen van dierlijke oorsprong. De EFSA heeft een wetenschappelijk advies uitgebracht en een bijbehorende ontwerpverordening opgesteld. De Commissie heeft het verzoek behandeld overeenkomstig verordening nr. 853/2004 en heeft aangegeven de aanvraag van verzoekster niet verder te behandelen wegens gebrek aan politieke steun. Verzoekster heeft vervolgens de Griekse staatssecretaris van Volksgezondheid verzocht te onderzoeken of Listex™ P100 in Griekenland in de handel kan worden gebracht als technische hulpstof voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong die bestemd zijn voor consumptie, en zo ja, de desbetreffende vergunning te verlenen. Deze aanvraag werd  afgewezen op grond dat het een ontsmettingsmiddel was en dus vooraf door de Commissie moest worden goedgekeurd. Verzoekster heeft deze afwijzing aangevochten Volgens verzoekster valt haar product niet binnen de werkingssfeer van artikel 3, lid 2 van verordening nr. 853/2004 omdat 1) deze bepaling uitsluitend betrekking heeft op de ontsmetting van producten van dierlijke oorsprong in slachthuizen, waar Listex™ P100 niet onder valt, 2) haar product is bedoeld voor het gebruik in de allerlaatste fasen van het productieproces, nadat het voedsel reeds is ontsmet, en 3) haar product niet bedoeld is om “de buitenkant van producten van dierlijke oorsprong te reinigen”. De Griekse centrale autoriteit voor levensmiddelencontrole stelt in verweer dat  dat het product niet kan worden aangemerkt als technische hulpstof met een ander doel dan ontsmetting, omdat 1) de verzoekster geen relevante gegevens heeft verstrekt, 2) niet aan de voorwaarden van verordening 1333/2008 is voldaan, 3) het product ook als levensmiddelenadditief kan worden gebruikt en 4) twijfels bestaan over de veiligheid en doeltreffendheid ervan.

Overweging:

De verwijzende rechter is van oordeel dat artikel 3, lid 2, van verordening nr. 853/2004 ook betrekking heeft op het ontsmetten van producten van dierlijke oorsprong in alle soorten inrichtingen en bijgevolg ook buiten slachthuizen, ongeacht het stadium van het productieproces. Omdat er desondanks twijfel bestaat over de uitlegging van artikel 3, lid 2 van verordening nr. 853/2004 en omdat tegen de in het hoofdgeding gegeven beslissing volgens het nationale recht geen beroep mogelijk is, moeten er prejudiciële vragen over deze kwestie worden voorgelegd aan het Hof.

Prejudiciële vragen:

1. Moet verordening (EG) nr. 853/2004 aldus worden uitgelegd dat een product zoals Listex™ P100 van verzoekster binnen de werkingssfeer van artikel 3, lid 2, van die verordening valt (en dat het in de handel brengen ervan op de Europese markt bijgevolg vooraf door de Commissie moet worden goedgekeurd overeenkomstig artikel 11 bis van die verordening), terwijl dat product de in het desbetreffende advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) van 7 juli 2016 beschreven kenmerken heeft en volgens verzoekster bovendien buiten slachthuizen wordt gebruikt in de laatste fasen van het productieproces en niet bedoeld is om de buitenkant van producten van dierlijke oorsprong te reinigen, maar om verontreiniging te voorkomen?

Indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord:

2. Moet verordening (EG) nr. 1333/2008 aldus worden uitgelegd dat voornoemd product van verzoekster een levensmiddelenadditief of een technische hulpstof is als bedoeld in artikel 3, lid 2, onder a) en b), van verordening nr. 1333/2008?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: Micreos Food Safety/Commissie (T-568/19)

Specifiek beleidsterrein: LNV

Gerelateerde documenten