C-941/19 Samohýl group

Contentverzamelaar

C-941/19 Samohýl group

Prejudiciële hofzaak   

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:     24 februari 2020
Schriftelijke opmerkingen:                     10 april 2020

Trefwoorden : gecombineerde tariefnomenclatuur, geneesmiddelen, douaneregelgeving

Onderwerp :

•          Verordening (EG) nr. 455/2007 van de Commissie van 25 april 2007 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur.

•          Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief, zoals gewijzigd bij uitvoeringsverordening (EU) 2017/1925 van de Commissie.

 

Feiten:

Op 27-05-2015 heeft de verzoekende partij een bindende tariefinlichting aangevraagd voor Bob Martin Clear 50 mg spot-on-oplossing voor katten. Daarbij heeft de verzoekende partij voorgesteld het goed in te delen onder postonderverdeling 3004 90 00 van de gecombineerde nomenclatuur (GN). Het douanekantoor voor de regio Olomouc, Tsjechië heeft besloten dat het goed van de verzoekende partij niet kan worden ingedeeld onder de voorgestelde postonderverdeling, omdat het geen geneesmiddel in de zin van post 3004 betreft. De verzoekende partij heeft tegen dit besluit bezwaar ingediend. Na heroverweging van de zaak heeft het douanekantoor op 17-05-2018 een bindende tariefinlichting betreffende het goed verstrekt en dit daarbij opnieuw ingedeeld onder GN-postonderverdeling 3808 91 90. De verwerende partij heeft aangevoerd dat de verzoekende partij het doel van de douane-indeling verwart met het gebied van de diergeneeskunde: een bepaald product kan weliswaar een diergeneeskundig product zijn, maar is daarom nog geen geneesmiddel in de zin van de douaneregelgeving.

 

Overweging:

Het goed is hoofdzakelijk onder GN-post 3808 ingedeeld op basis van verordening 455/2007 van de Commissie. Volgens deze verordening mogen producten die de werkzame stof fipronil in de daarin aangegeven hoeveelheid bevatten uitsluitend onder die post van de GN worden ingedeeld. De verwijzende rechter is van mening dat het goed niet moet worden ingedeeld onder post 3808 van de GN maar onder post 3004, en meer bepaald onder postonderverdeling 3004 90 00. Dit komt omdat het goed volgens de ingediende documenten een profylactisch effect heeft en met andere woorden door zijn aard voorkomt dat er vlooien op het dier verschijnen en ziekten voorkomt die worden veroorzaakt door parasitaire aanvallen. De verwijzende rechter is zich ervan bewust dat soortgelijke producten onder GN-post 3808 zijn ingedeeld en vraagt zich daarom af of het goed onder post 3004 of 3808 valt.

 

Prejudiciële vraag:

Moet het goed met de naam „Bob Martin Clear 50 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro kočky”, dat verkrijgbaar is in pipetten (0,5 ml) en de werkzame stof Fipronil (50 mg per pipet) alsmede de oplosmiddelen butylhydroxyanisol E 320, butylhydroxytolueen E 321, benzylalcohol en diethyleenglycolmonoethylether bevat, worden ingedeeld onder post 3004 of onder post 3808 van de gecombineerde tariefnomenclatuur?

 

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: Juers Pharma (C-40/06), Bioforce (C-177/91), Bioforce (C-405/95), Laboratoires Sarget (C-270/96), Glob-Sped (C-328/97), Nutricia (C-267/13), SmithKline Beecham (C-206/03), Supply Chain Services (C-51/16),

Specifiek beleidsterrein: FIN, LNV