Commissie besluit burgerinitiatief inzake wederzijdse erkenning van definitieve rechterlijke beslissingen in de EU te registreren

Contentverzamelaar

Commissie besluit burgerinitiatief inzake wederzijdse erkenning van definitieve rechterlijke beslissingen in de EU te registreren

De organisatoren van het burgerinitiatief roepen de Commissie op om een mechanisme in te voeren dat de wederzijdse erkenning mogelijk maakt van definitieve beslissingen die door rechterlijke instanties van de andere lidstaten zijn gegeven in soortgelijke of identieke zaken die de toepassing van het EU-recht vereisen en grensoverschrijdende gevolgen hebben.

Achtergrond

Het Europees burgerinitiatief (EBI) is ingevoerd bij het Verdrag van Lissabon (2009). Via dit instrument kunnen burgers de Europese agenda mede bepalen. Het Europees burgerinitiatief is in april 2012 officieel van start gegaan. Na officiële registratie van een Europees burgerinitiatief kunnen ten minste één miljoen burgers, die uit ten minste zeven EU-lidstaten afkomstig zijn, de Europese Commissie verzoeken om voorstellen in te dienen op gebieden waarvoor de Commissie bevoegd is. Om ontvankelijk te worden verklaard, mag de voorgestelde actie 1) niet duidelijk buiten het kader vallen van de bevoegdheden van de Commissie om een voorstel voor een rechtshandeling in te dienen, 2) niet kennelijk beledigend, lichtzinnig of ergerlijk zijn en 3) niet kennelijk indruisen tegen de waarden van de EU.

Sinds de invoering van het Europees burgerinitiatief heeft de Commissie 126 verzoeken ontvangen om een Europees burgerinitiatief te lanceren, waarvan er 101 ontvankelijk waren en dus in aanmerking kwamen voor registratie.

Burgerinitiatief inzake wederzijdse erkenning van definitieve rechterlijke beslissingen in de EU

Op 31 mei 2023 heeft de Europese Commissie besloten om het Europees burgerinitiatief “Effectieve toepassing van het concept ‘rechterlijk precedent' in de EU-landen” te registreren. De organisatoren van het initiatief roepen de Commissie op om een mechanisme in te voeren dat de wederzijdse erkenning mogelijk maakt van definitieve beslissingen die door rechterlijke instanties van de andere lidstaten zijn gegeven in soortgelijke of identieke zaken die de toepassing van het EU-recht vereisen en grensoverschrijdende gevolgen hebben. Een dergelijk mechanisme zou voorts moeten voorzien in de mogelijkheid om een beroep te doen op nationale precedenten van de rechterlijke instanties van het betrokken land.

Het besluit tot registratie is juridisch van aard en loopt niet vooruit op het juridische en politieke besluit dat de Commissie uiteindelijk over dit initiatief zal nemen en ook niet op de eventuele stappen die de Commissie zal nemen als het initiatief genoeg steun krijgt.

Aangezien het Europees burgerinitiatief voldoet aan de formele voorwaarden van de wetgeving, is de Commissie van mening dat het juridisch ontvankelijk is. Zij heeft in dit stadium nog niet gekeken naar de inhoud van het burgerinitiatief.

Volgende stappen

Nu het initiatief is geregistreerd, hebben de organisatoren zes maanden de tijd om te beginnen met het verzamelen van handtekeningen. Als een Europees burgerinitiatief binnen een jaar een miljoen steunbetuigingen uit ten minste zeven lidstaten verzamelt, moet de Commissie reageren. Zij kan dan beslissen of zij ingaat op het verzoek. Zij moet haar besluit motiveren.

Meer informatie