Commissie presenteert resultaten van de evaluatie van EU-staatssteunregels

Contentverzamelaar

Commissie presenteert resultaten van de evaluatie van EU-staatssteunregels

De Europese staatssteunregels zijn in brede zin geschikt voor het doel waarvoor ze zijn opgesteld. Aanpassingen van enkele staatsteunregels zijn wel nodig, mede gezien recente en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de Green Deal en de Europese industriële en digitale strategieën. Dit is de conclusie van een evaluatie van de EU-staatssteunregels die via een zogenaamde ‘fitness check’ in het kader van het Staatssteun Moderniseringsprogramma van de Commissie is verricht.

De resultaten van de evaluatie zijn terug te zien in een Werkdocument van de Commissie dat op 30 oktober 2020 werd gepubliceerd.

De evaluatie van de staatssteunregels werd in januari 2019 door de Commissie gelanceerd. Het onderzoek is in de vorm gegoten van een geschiktheidscontrole in de zin van het (voormalige) Better Regulation programma van de Commissie. Het onderzoek bestaat uit interne analyses van de Commissie, publieke consultaties en op sommige onderdelen studies van externe consultants of doelgerichte consultaties van bepaalde stakeholders.

De volgende staatssteunregels zijn onderzocht:

 • Verordening 651/2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Algemene Groepsvrijstellings verordening (AGVV); 
 • Verordening 1407/2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (de-minimisverordening);
 • Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2014-2020;
 • Kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I);
 • Mededeling over de belangrijkste projecten van gemeenschappelijk Europees belang;
 • Richtsnoeren inzake staatssteun ter bevordering van risicofinancieringsinvesteringen;
 • Richtsnoeren inzake staatssteun aan luchthavens en luchtvaartmaatschappijen;
 • Richtsnoeren inzake staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie 2014-2020;
 • Richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden;
 • Richtsnoeren betreffende staatssteun aan spoorwegondernemingen;
 • Mededeling  inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op kortlopende exportkredietverzekering.

Conclusie van de evaluatie is dat de staatssteunregels wel herzieningen behoeven. Het gaat daarbij om de verduidelijking, verdere stroomlijning, vereenvoudiging en aanpassing van de regels om tegemoet te komen aan recente ontwikkelingen op wetgevend gebied, huidige prioriteiten, marktveranderingen en technologische ontwikkelingen.

Voorbeelden van aanpassingen die worden voorgesteld zijn: hoe kunnen op een simpele manier de indirecte toerekenbare kosten voor onderzoek en ontwikkelingsprojecten worden berekend, hoe kan de deelname van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) in projecten van gemeenschappelijk Europees belang worden gefaciliteerd, hoe kunnen de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen verder worden  gestroomlijnd en  verduidelijkt en hoe kunnen de huidige milieu en energieregels verder worden aangepast aan nieuwe technologieën, ondersteuningsmaatregelen en recente regelgeving.


De staatsteunregels moeten tot slot op één lijn worden gebracht met toekomstige uitdagingen, met inachtneming van de prioriteiten van de Commissie en met budgettaire beperkingen, zowel vanuit het verleden als in de toekomst bij het herstel van de economie van de EU na de coronacrisis. Met name ook op het gebied van de Green Deal, de digitale en industriële strategieën van de EU, energie en milieuregels, regionale steun, projecten van gemeenschappelijk Europees belang, O&O&I, risicofinanciering en op onderdelen van de AGVV zullen er vanaf half 2020 tot eind 2021 nog diverse consultaties of herzieningsvoorstellen volgen.

Achtergrond SAM

Het State Aid Modernisation (SAM) traject van de Europese Commissie loopt al sinds 2012. De bedoeling van het SAM-traject is onder andere om lidstaten meer toe te staan om sneller steunmaatregelen te kunnen nemen ter stimulering van investeringen, economische groei en werkgelegenheid. De Commissie kan zich dan focussen op de staatssteuncontrole en op die zaken die het meeste impact lijken te hebben op concurrentieverstoring.

In de afgelopen tijd heeft de Commissie in het kader van het SAM-traject al een aantal Staatssteunregelingen herzien. Een aantal van die herzieningen zouden eind 2020 aflopen en een aantal hadden nog geen verloopdatum meegekregen. In verordening 2020/972 en een mededeling uit juli 2020 verlengt de Commissie deze staatssteunregels tot eind 2021 dan wel eind 2023.

 

Meer informatie: