Commissie presenteert wetgevingsvoorstel voor de herziening van de richtlijn inzake industriële emissies

Contentverzamelaar

Commissie presenteert wetgevingsvoorstel voor de herziening van de richtlijn inzake industriële emissies

De richtlijn inzake industriële emissies draagt bij aan het voorkomen en beheersen van de lucht-, water- en bodemverontreiniging door onder andere elektriciteitscentrales en de intensieve varkens- en pluimveehouderij. Het wetgevingsvoorstel voorziet in nieuwe regels met betrekking tot de transparantie en de inspraak van het publiek bij het verlenen van vergunningen. Ook krijgen burgers via een portaal op eenvoudige wijze toegang tot gegevens over vervuilende activiteiten in hun directe omgeving.

Achtergrond

De richtlijn inzake industriële emissies (RIE) regelt de milieueffecten van elektriciteitscentrales, raffinaderijen, afvalverwerking en –verbranding, de productie van metalen, cement, glas, chemicaliën, pulp en papier, levensmiddelen en dranken, en de intensieve varkens- en pluimveehouderij (hierna: agro-industriële installaties). De richtlijn bestrijkt alle relevante verontreinigende stoffen die mogelijk worden uitgestoten door agro-industriële installaties en die van invloed zijn op de menselijke gezondheid en het milieu.

Uit een evaluatie van de RIE in 2020 blijkt dat de RIE over het algemeen doeltreffend was bij het voorkomen en beheersen van de lucht-, water- en bodemverontreiniging door industriële activiteiten en bij het bevorderen van beste beschikbare technieken (BBT). De evaluatie wijst echter ook op enkele gebieden waarop verbetering nodig is. Daarom heeft de Europese Commissie op 5 april 2022 een wetgevingsvoorstel gepresenteerd voor de herziening van de RIE.

Herziening van de RIE

Het bestaande rechtskader zal worden versterkt met nieuwe maatregelen om de algehele doeltreffendheid ervan te vergroten. De belangrijkste wijzigingen zijn onder meer:

1 Effectievere vergunningen voor installaties

In plaats van genoegen te nemen met de laagst hangende vruchten van de beste beschikbare technieken, zoals momenteel ongeveer 80 procent van de installaties doen, zal bij het verlenen van vergunningen bekeken moeten worden of de beste prestaties haalbaar zijn. Ook zullen de regels voor het toestaan van afwijkingen worden aangescherpt door de vereiste beoordelingen te harmoniseren en ervoor te zorgen dat de toegestane afwijkingen regelmatig worden herzien.

2 Meer ondersteuning van innovatie-koplopers in de EU

Als alternatief voor vergunningen op basis van beproefde beste technieken zullen koplopers opkomende technieken kunnen testen, met flexibelere vergunningen. Een innovatiecentrum voor industriële transformatie en emissies (INCITE) zal de industrie helpen oplossingen te vinden voor het beheersen van verontreiniging. Uiteindelijk zullen exploitanten tegen 2030 of 2034 transformatieplannen voor hun locaties moeten ontwikkelen

3 Synergiën tussen het terugdringen van verontreiniging en het koolstof vrij maken van de economie

Energie-efficiëntie zal integraal deel uitmaken van de vergunningsprocedure, en bij het vaststellen van de beste beschikbare technieken zal systematisch rekening worden gehouden met technologische en investeringssynergiën tussen decarbonisatie en het terugdringen van verontreiniging. 

4 Uitbreiding van het toepassingsgebied van de RIE

De nieuwe regels zullen betrekking hebben op meer installaties, en met name op grootschalige intensieve veehouderijen, op de winning van industriële mineralen en metalen en op de grootschalige productie van batterijen.

5 Transparantie en inspraak

Tenslotte zullen de nieuwe regels de transparantie en de inspraak van het publiek in het vergunningsproces vergroten. Daarnaast zal het Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen worden omgevormd tot een EU-portaal voor industriële emissies waar burgers op eenvoudige wijze toegang zullen krijgen tot gegevens over de overal in Europa afgegeven vergunningen en inzicht krijgen in vervuilende activiteiten in hun directe omgeving. 

Meer informatie: