E-12/16 Marine Harvest vs Toezichthouder EVA

Contentverzamelaar

E-12/16 Marine Harvest vs Toezichthouder EVA


EVA-Hof zaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsbeschikking.

Termijnen: Motivering departement:  12 december 2016
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:  25 december 2016
Schriftelijke opmerkingen (engelstalig) 25 januari 2017 (fatale termijn)

Trefwoorden: visserij; staatssteun; mededinging

Onderwerp: - EER-overeenkomst artikel 61/62 (staatssteun);
- EER-protocol 9; artikel 4 (1) staatssteun

Verzoekster is een NOO onderneming actief in de visserij. Zij vraagt, tezamen met haar UK-dochter Marine Harvest Scotland, op 02-05-2016 vernietiging van een besluit van de toezichthouder EVA (verweerster) waarin deze (al sinds 1994) wegens het ontbreken aan mededinging weigert te bezien of steun aan de NOO visserijsector verenigbaar is met het EER-verdrag. Zij stelt dat verweerster verplicht is dit onderzoek op grond van EER artikel 61 jo. Protocol 26 uit te voeren en is het niet eens met verweersters uitleg dat visserij en aquacultuur niet in de door haar als uitputtend beschouwde lijst in protocol 26 wordt genoemd. Verzoekster stelt dat via fondsen beheerd bij de Norwegian Seafood Council, geheel eigendom van de NOO staat, onwettige staatssteun wordt verleend aan de NOO visserijsector. Er vindt overleg tussen partijen in Brussel plaats maar dat leidt niet tot en oplossing. De NOO regering schaart zich achter verweersters visie. Verweerster sluit vervolgens bij gebrek aan bevoegdheid de zaak bij brief van 27-07-2016. Verzoekster komt daar tegenop. Verweerster stelt in haar verweerschrift dat het sinds lang staande praktijk is geen (staatssteun-)toezicht uit te oefenen op de visserijsector, zoals ook verwoord zowel in de EER-overeenkomst als in de ‘surveillance and Court agreement’ (SCA). Verzoekster stelt dat de EER-overeenkomst en de SCA verschillende uitleg behoeven. Verweerster blijft bij haar mening dat er geen wettelijke basis voor ingrijpen is. In de ‘joint declaration’ bij het EER-verdrag hebben partijen verklaard dat het acquis communautaire voor wat betreft de visserijsector niet wordt overgenomen; het wordt aan verdragspartijen overgelaten erop toe te zien dat steun aan de visserijsector de mededinging niet verstoort.

Verzoekster vraagt het EVA-hof de volgende beslissing te nemen:

1. The EFTA Surveillance Authority's decision in Case No. 79116 on 27 July 2016 is based on a wrongful interpretation of the relevant sources of law, and is consequently void.

2. The EFTA Surveillance Authority does have the competence and obligation to perform surveillance of state aid to the fisheries sector, pursuant to Article 4(1) of Protocol 9 EEA,

and is therefore obliged to assess the claims made by the Applicant through the formal complaint filed on 2 May 2016.

3. The EFTA Surveillance Authority shall bear the costs of these proceedings.

 Aangehaalde jurisprudentie:

Specifiek beleidsterrein: EZ

Gerelateerde documenten