EU-regels voor transparantere marktgegevens in het EU-Publicatieblad verschenen

Contentverzamelaar

EU-regels voor transparantere marktgegevens in het EU-Publicatieblad verschenen

De nieuwe EU-regels voorzien in wijzigingen met betrekking tot de verordening betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFIR) en de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID), die samen de beleggingsdiensten en activiteiten van de financiële markten in de EU reguleren. Het doel van de wijzigingen is om beleggers mondiger te maken, met name door geconsolideerde marktgegevens gemakkelijk beschikbaar te stellen op EU-niveau.

Achtergrond

Kapitaalmarkten spelen volgens de Europese Commissie een sleutelrol bij het verstrekken van financiering aan ondernemingen uit de EU. Toch blijven de kapitaalmarkten van de EU versnipperd, hetgeen ondernemingen hindert om kapitaal te kunnen aantrekken in de hele EU. De kapitaalmarktenunie (KMU) biedt een kans om de versnippering van de kapitaalmarkten in de EU aan te pakken. Daarom moet de verdere uitvoering van het KMU-actieplan 2020 volgens de Commissie een belangrijke beleidsprioriteit van de EU blijven.

Op 25 november 2021 presenteerde de Europese Commissie zeven voorstellen en een mededeling (zie het ECER-bericht daarover). Al deze initiatieven moeten bijdragen tot de verwezenlijking van de KMU-doelstellingen. Onder het pakket aan initiatieven vielen ook het voorstel tot herziening van de verordening betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFIR) en het voorstel tot herziening van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID).

Na onderhandelingen over die twee voorstellen zijn de nieuwe regels door de Raad en het Europees Parlement aangenomen, en op 8 maart 2024 in het EU-Publicatieblad verschenen: Verordening 2024/791 en Richtlijn 2024/790.  

Belangrijkste elementen van de nieuwe regels

Geconsolideerde marktgegevens

Momenteel zijn handelsgegevens versnipperd over vele verschillende platforms, zoals effectenbeurzen en investeringsbanken. Hierdoor krijgen beleggers maar moeilijk toegang tot de juiste en actuele informatie die zij nodig hebben voor hun beslissingen.

Dankzij de nieuwe regels komen er voor verschillende soorten activa op EU-niveau zogeheten consolidated tapes, oftewel gecentraliseerde gegevensstromen, bundelingen van transactiegegevens afkomstig van platforms waarop financiële instrumenten in de EU verhandeld worden. Deze consolidated tapes moeten de informatie publiceren binnen een tijdsspanne die realtime zo dicht mogelijk benadert.

Zo kunnen beleggers eenvoudig actuele transactiegegevens voor de hele EU raadplegen. Hierdoor wordt het voor zowel professionele als kleine beleggers gemakkelijker om essentiële informatie te verkrijgen, zoals de prijs van effecten en de omvang en het tijdstip van transacties.

Betalingen voor het doorgeven van orders

De nieuwe regels leggen een algemeen verbod op voor betalingen voor het doorgeven van orders (‘payments for order flow’ - PFOF), een praktijk waarbij makelaars betalingen ontvangen voor het doorgeven van orders van cliënten aan bepaalde handelsplatforms. Lidstaten waar PFOF al bestond kunnen beleggingsondernemingen onder hun jurisdictie vrijstellen van dit verbod, mits PFOF uitsluitend beschikbaar is voor cliënten in de lidstaat zelf. Deze praktijk moet echter uiterlijk op 30 juni 2026 zijn uitgefaseerd.

Grondstoffenderivaten

Ook wat betreft grondstoffenderivaten zijn er wijzigingen aangenomen.

Meer informatie: