EU-Verordening Screening Buitenlandse Directe Investeringen volledig van toepassing

Contentverzamelaar

EU-Verordening Screening Buitenlandse Directe Investeringen volledig van toepassing

Per 11 oktober 2020 is de EU-verordening tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen (hierna: BDI) in de Unie volledig van toepassing. Lidstaten werken vanaf nu bij BDI formeel samen binnen het coördinatiekader dat de verordening schept. Dit raamwerk moet leiden tot het behoud van Europa’s strategische belangen, terwijl de EU markt tegelijkertijd open blijft voor buitenlandse investeringen. Volgens EU-Commissaris Dombrovskis is voor het bereiken van een open strategische autonomie een efficiënte EU brede samenwerking bij investeringsscreening essentieel.

Achtergrondgedachte bij de verordening is dat de EU de hoofdbestemming is voor directe buitenlandse investeringen in de wereld: eind 2017 bedroegen de BDI-aandelen van investeerders uit derde landen in de EU 6.441 miljard euro. Dit levert alleen al 16 miljoen directe banen op voor Europeanen. BDI kunnen echter ook invloed hebben op de openbare orde en veiligheid. Om de strategische belangen van de EU in verband met buitenlandse investeringen te beschermen, werd daarom al eerder in maart 2019 EU-verordening 2019/452 tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Unie vastgesteld. De verordening biedt een screeningscoördinatiekader om de strategische belangen van de EU effectiever te beschermen in het geval van BDI die invloed kunnen hebben op de openbare orde en veiligheid in meer dan één lidstaat.

De verordening creëert een samenwerkingsmechanisme voor de lidstaten en de Commissie om informatie uit te wisselen en zo nodig problemen van specifieke buitenlandse investeringen aan de orde te stellen. De verordening stelt termijnen vast voor de samenwerking tussen Commissie en lidstaten, voor het in acht nemen van non-discriminatie en stelt vertrouwelijkheidseisen. De Commissie kan op basis van de verordening advies uitbrengen als een investering een bedreiging vormt voor de veiligheid of de openbare orde van meer dan één lidstaat, of als een investering ondermijnend kan zijn voor een project of programma dat voor de hele EU van belang is, zoals Horizon 2020 of Galileo. Daarnaast stelt de verordening kernvereisten vast voor nationale screeningsmechanismen en wordt internationale samenwerking met gelijkgestemde landen in het kader van screening van investeringen aangemoedigd.

Na de formele inwerkingtreding van de verordening in april 2019 hebben de Commissie en de lidstaten gewerkt aan de uitwerking van de nodige operationele vereisten voor de volledige toepassing van het screeningscoördinatiekader. Zo hebben lidstaten hun bestaande nationale screeningsmechanismen voor BDI doorgegeven aan de Commissie, zijn formele contactpunten opgericht om informatie en analyses uit te wisselen over BDI, en zijn procedures ontwikkeld om snel te kunnen reageren en adviseren in het geval van zorgwekkende investeringen. Daarnaast is er een (laatstelijk in juli 2020 nog gewijzigde versie van een) lijst opgesteld, als bijlage van de verordening, van projecten en programma’s die in het kader van BDI van belang zijn voor de EU.

Naar aanleiding van aanbevelingen die de Commissie in maart 2020 heeft gedaan, zijn lidstaten eveneens overeengekomen dat zij informeel gaan samenwerken bij de screening van BDI in het geval dat een buitenlandse investering een effect kan hebben op de interne markt van de EU.

Meer informatie: