Europees Parlement gaat definitief akkoord met het nieuwe Asiel- en Migratiepact

Contentverzamelaar

Europees Parlement gaat definitief akkoord met het nieuwe Asiel- en Migratiepact

Op 10 april 2024 keurde het Europees Parlement het Asiel- en Migratiepact goed en gaf daarmee groen licht voor een reeks nieuwe voorstellen die het Europese asiel- en migratiebeleid moeten gaan hervormen. Het gaat om de voorstellen waarover het Europees Parlement en de Raad in december 2023 al overeenstemming bereikten.

De goedkeuring van het Europees Parlement is de volgende stap in de weg naar de hervorming van het gemeenschappelijk systeem voor het beheer van migratie in de EU. Het Europees Parlement gaf goedkeuring aan de volgende voorstellen:

  • Screeningverordening : het opstellen van uniforme regels voor de identificatie van niet-EU-onderdanen bij hun aankomst, om zo de veiligheid in het Schengengebied te vergroten;
  • Een verordening tot wijziging van enkele bestaande verordeningen om ze in overeenstemming te brengen met de Screeningverordening: de verordening maakt het mogelijk dat tijdens de screening overeenkomstig de Screeningverordening een uitgebreide toetsing aan de hand van de relevante EU-databanken (ECRIS-TCN, EES, Etias, en VIS) kan worden verricht;
  • Eurodac-verordening : hervorming van de gemeenschappelijke databank die nauwkeurigere en volledigere gegevens verzamelt om ongeoorloofde verplaatsingen op te sporen;
  • Asielprocedureverordening : snellere en effectievere asielprocedures;
  • Verordening tot vaststelling van een terugkeergrensprocedure: snellere en effectievere grens- en terugkeerprocedures;
  • Verordening betreffende asiel- en migratiebeheer : het instellen van een nieuw solidariteitsmechanisme tussen lidstaten om evenwicht te brengen in het huidige systeem waarbij een paar landen verantwoordelijk zijn voor de overgrote meerderheid van asielaanvragen, en het stellen van duidelijke regels over de verantwoordelijkheid voor asielaanvragen;
  • Verordening inzake crisis- en overmachtssituaties : het vergroten van de paraatheid en veerkracht van de Unie om crisissituaties te beheersen en de operationele coördinatie, capaciteitsondersteuning en de beschikbaarheid van financiering in crisissituaties te vergemakkelijken;
  • Opvangrichtlijn (herziening) : verdere harmonisatie van de opvangvoorzieningen in de lidstaten;
  • Verordening betreffende asielnormen : verdere harmonisatie van de gemeenschappelijke criteria voor de erkenning van verzoekers om internationale bescherming;
  • Verordening inzake een EU-hervestigingskader : een nieuw kader voor de hervestiging en toelating op humanitaire gronden.

Zodra ook de Raad het Asiel- en Migratiepact formeel heeft goedgekeurd zullen de definitieve teksten in het EU-Publicatieblad worden bekendgemaakt, waarna de regels in werking zullen treden ( zie ook  het ECER-bericht  over de presentatie van het Pact).

Meer informatie: