Europese Commissie brengt een met redenen omkleed advies uit over Nederlandse aanbestedingsregelgeving inzake woningcorporaties

Contentverzamelaar

Europese Commissie brengt een met redenen omkleed advies uit over Nederlandse aanbestedingsregelgeving inzake woningcorporaties

De Europese Commissie verzoekt Nederland om aan de EU-voorschriften van de aanbestedingsrichtlijnen te voldoen voor wat betreft het aanmerken van woningcorporaties als ‘aanbestedende dienst’ in de zin van deze richtlijnen. Nederland krijgt nu twee maanden de tijd om de nodige stappen te ondernemen om aan de EU-voorschriften te voldoen. Anders kan de Commissie de zaak voorleggen aan het EU-Hof.

De Europese Commissie heeft besloten Nederland een met redenen omkleed advies te sturen met betrekking tot zijn regels inzake woningcorporaties. In de Nederlandse wetgeving worden woningcorporaties niet als aanbestedende dienst aangemerkt, en zij houden zich daarom niet aan de EU-voorschriften inzake overheidsopdrachten. Zij worden volgens de Commissie echter als publiekrechtelijke instellingen beschouwd die binnen het toepassingsgebied van de EU-richtlijnen inzake overheidsopdrachten vallen en moeten volgens de Commissie de bepalingen van die richtlijnen toepassen. Daarom is de Commissie van oordeel dat Nederland de EU-wetgeving inzake overheidsopdrachten ( Richtlijn 2014/23/EU  en  Richtlijn 2014/24/EU ) heeft geschonden, met name de transparantieverplichtingen uit die richtlijnen op grond waarvan woningcorporaties hun aanbestedingen moeten publiceren teneinde gelijke kansen voor bedrijven mogelijk te maken en bij hun aankopen de beste prijs-kwaliteitverhouding te krijgen.

De Commissie stuurde in 
december 2017  een eerste aanmaningsbrief aan Nederland, gevolgd door een aanvullende aanmaningsbrief in  januari 2019 . Na analyse van de antwoorden heeft de Commissie besloten een met redenen omkleed advies uit te brengen. Nederland heeft nu twee maanden de tijd om de nodige stappen te ondernemen om aan de EU-voorschriften te voldoen. Anders kan de Commissie de zaak voorleggen aan het EU-Hof.

Meer informatie: