Europese Commissie consulteert EU-lidstaten over de toekomst van het Tijdelijke Covid steunkader

Contentverzamelaar

Europese Commissie consulteert EU-lidstaten over de toekomst van het Tijdelijke Covid steunkader

De Commissie stelt de EU-lidstaten voor om het Tijdelijke Steunkader tot medio 2022 te verlengen en om de crisissteun stapsgewijs uit te faseren nu de Europese economie zich aan het herstellen is. Tegelijkertijd doet de Commissie het voorstel om het toepassingsgebied van het tijdelijk steunkader te verruimen zodat voor een beperkte periode, ook ter bespoediging van het herstel, toekomstgerichte investeringen kunnen worden ondersteund en de solvabiliteit van ondernemingen kan worden versterkt.

Achtergrond
Op 19 maart 2020 keurde de Europese Commissie voor het eerst de ‘Tijdelijke kaderregeling staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de Covid-19-uitbraak’ goed (zie ook dit ECER-bericht ).
Inmiddels heeft de Commissie voor alle lidstaten al meer dan 650 besluiten goedgekeurd, onder meer op basis van het tijdelijke steunkader. Hiermee is in totaal meer dan 3 biljoen euro noodzakelijke en evenredige steun aan ondernemingen die door uitbraak van het coronavirus werden getroffen gemoeid.

De Tijdelijke kaderregeling is in anderhalf jaar tijd diverse malen gewijzigd en verlengd, respectievelijk op
3 april 2020, 8 mei 2020, 29 juni 2020, 13 oktober 2020 en 28 januari 2021.

Evaluatie van het Tijdelijke Covid steunkader
Bij de verlenging van het tijdelijke steunkader in januari 2021, kondigde de  Commissie aan om na de zomer van 2021 te bezien hoe het, gezien de economische ontwikkelingen, verder moet met het tijdelijke steunkader en zonder dat een en ander ten koste gaat van het gelijke speelveld op de interne markt. In juni 2021 stelde de Commissie een enquête open waarin  lidstaten ook werd gevraagd feedback te leveren hierover.

Op basis van dit alles stelt de Commissie in haar voorstel van 30  september 2021 aan de EU-lidstaten voor om de bestaande maatregelen uit het tijdelijke steunkader beperkt te verlengen, namelijk tot 30 juni 2022. Daarnaast stelt de Commissie ook een aantal gerichte aanpassingen voor. In het licht van het economisch herstel dat zich aftekent, zou de voorgestelde beperkte verlenging van het tijdelijke steunkader moeten zorgen dat bedrijven die nog steeds van de crisis te lijden hebben, niet ineens de noodzakelijke steun zien wegvallen. De uitfasering van de steun zal gecoördineerd dienen te verlopen en daarbij zal ook rekening moeten worden gehouden met het feit dat in de verschillende lidstaten de bedrijfstakken zich niet allemaal op dezelfde wijze herstellen.

Daarnaast stelt de Commissie voor om het toepassingsgebied van het tijdelijke steunkader te verruimen en zo het lopende economische herstel te ondersteunen en te versnellen, zonder dat een en ander ten koste gaat van een daadwerkelijke mededinging.

De lidstaten zouden daartoe volgens het voorstel van de Commissie voor een beperkte periode na 30 juni 2022 de volgende maatregelen kunnen toekennen:

  • Maatregelen om investeringen in een duurzame economie te ondersteunen, en zo lidstaten te helpen de investeringskloof, die door de crisis is ontstaan, te dichten. Die maatregelen moeten wel de nodige garanties bieden tegen buitensporige verstoringen van de mededinging, zoals de eis dat ze voor een brede groep begunstigden moeten gelden en beperkt in omvang moeten zijn; en
  • Maatregelen om de solvabiliteit te ondersteunen en zo particuliere middelen en investeringen in ondernemingen aan te trekken, met name in het midden- en kleinbedrijf (mkb) en bij kleine midcaps. Dergelijke bedrijven zijn vaak afhankelijk van bancaire kredietverlening en kunnen momenteel zelfs meer schulden hebben dan vóór de crisis. Deze maatregelen zouden dit soort bedrijven toegang moeten bieden tot eigenvermogensfinanciering, via particuliere intermediairs, omdat het voor hen vaak moeilijk is om deze vorm van financiering op eigen kracht aan te trekken.

De lidstaten krijgen nu de gelegenheid opmerkingen te formuleren over het conceptvoorstel van de Commissie. De Commissie zal daarna beslissen hoe het verder loopt, mede rekening houdende met de ontvangen feedback.

Meer informatie: