Europese Commissie doet oproep tot indienen voorstellen via het instrument voor technische ondersteuning voor de uitvoering van het migratie- en asielpact

Contentverzamelaar

Europese Commissie doet oproep tot indienen voorstellen via het instrument voor technische ondersteuning voor de uitvoering van het migratie- en asielpact

De inzet van het instrument voor technische ondersteuning (TSI) kan lidstaten gaan helpen bij het analyseren van de situatie en het vaststellen van de acties die vanuit lidstaten nodig zijn om het Asiel- en Migratiepact uit te voeren.

Na de inwerkingtreding van het migratie- en asielpact en de goedkeuring van de mededeling over het gemeenschappelijk plan voor de tenuitvoerlegging van het migratie- en asielpact (zie ook dit ECER-bericht) heeft de Commissie op 14 juni 2024 een specifieke oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van het instrument voor technische ondersteuning (TSI) gedaan om lidstaten te helpen bij de voorbereiding van hun nationale uitvoeringsplannen.

In het kader van het gemeenschappelijk plan moeten de lidstaten hun nationale uitvoeringsplannen uiterlijk 12 december 2024 afronden. Voor dit werk kunnen zij rekenen op operationele, technische en financiële steun van de Europese Commissie en EU-agentschappen, onder meer via de 14 juni verzonden TSI-uitnodiging tot het indienen van voorstellen. De TSI kan lidstaten helpen bij het analyseren van de situatie en het vaststellen van de acties die nodig zijn om het pact uit te voeren. Deze technische bijstand kan tot aanbevelingen leiden voor een groot aantal thematische gebieden.

Op het gebied van migratie en asiel heeft de TSI tot nu toe 21 lidstaten ondersteund bij hun hervormingsinspanningen op een groot aantal beleidsterreinen, waaronder migratiebeheer, asiel en opvang, legale migratie en het aantrekken, integreren en opnemen van talent.

De TSI is een vraaggestuurd EU-instrument dat de autoriteiten van de lidstaten expertise op maat biedt. De autoriteiten van de lidstaten vragen om ondersteuning via jaarlijkse oproepen en soms specifieke oproepen, die inspelen op nieuwe behoeften. Het instrument biedt toegang tot hoogwaardige expertise en kennis op maat in de vorm van beleids- en technisch advies, studies ter beoordeling van hervormingsbehoeften, opleiding en missies van deskundigen in het land zelf.

Voor meer informatie over deze nieuwe oproep voor TSI’s en over de manier waarop zij de lidstaten hebben ondersteund bij migratiebeheer, zie deze website van de Commissie.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Asiel en Immigratie