Europese Commissie keurt gewijzigde begroting 2024 goed

Contentverzamelaar

Europese Commissie keurt gewijzigde begroting 2024 goed

Dankzij de gewijzigde begroting krijgt in het bijzonder Oekraïne meer steun, worden investeringen in kritieke technologieën en defensie gestimuleerd en komen er extra middelen om partners in de Westelijke Balkan te ondersteunen.

De Europese Commissie keurde op 29 februari 2024 een voorstel tot wijziging van de EU-begroting voor 2024 goed. Met het voorstel wil de Commissie de nodige aanpassingen aanbrengen naar aanleiding van het eerdere akkoord tussen het Europees Parlement en de Raad over de herziening van het meerjarig financieel kader (MFK) voor 2021-2027 (zie persbericht Commissie van begin februari en de conclusies van de Europese Raad).

Met deze gewijzigde begroting kan de Unie ook in 2024 inzetten op de gemeenschappelijke prioriteiten van de EU. Dankzij de wijziging wordt de EU-begroting ook beter toegerust om hulp te bieden aan lidstaten die getroffen zijn door natuurrampen en landen die te kampen hebben met een humanitaire crisis.

De wijziging van de jaarbegroting van de EU voor 2024 brengt een stijging van meer dan 5,8 miljard euro met zich mee, die als volgt wordt verdeeld:

  • verhoging van de faciliteit voor Oekraïne (zie ook dit persbericht en deze webpagina van de Commissie) en inzet van de reserve voor Oekraïne, met een bedrag van 4,8 miljard euro;
  • verhoging van het Europees Defensiefonds in het kader van het platform voor strategische technologieën voor Europa (STEP) met 376 miljoen euro;
  • verhoging van de reserve voor Europese solidariteit en de reserve voor noodhulp (voormalige reserve voor solidariteit en noodhulp) met 365 miljoen euro;
  • verhoging van de hervormings- en groeifaciliteit voor de Westelijke Balkan met 501 miljoen euro, in afwachting van de goedkeuring van het Commissievoorstel door de medewetgevers (zie dit ECER-bericht);
  • aanpassing van de reserve voor het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering voor ontslagen werknemers aan de werkelijke behoeften van de afgelopen jaren.

De Europese Commissie heeft het ontwerp van de gewijzigde begroting (OGB) ter goedkeuring voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad.

Achtergrond
Sinds de goedkeuring van de langetermijnbegroting van de EU voor 2021-2027 in 2020 werd de EU geconfronteerd met onverwachte uitdagingen, zoals de oorlog in Oekraïne, de toenemende migratie na de coronapandemie en het aantrekken van de inflatie en de rente. De EU-jaarbegroting speelt een instrumentele rol in de reactie van de EU (zie ook websiteinformatie Europese Commissie).

Om te zorgen dat de EU-begroting de belangrijkste doelstellingen kan blijven verwezenlijken, heeft de Commissie in juni 2023 voorgesteld de langetermijnbegroting van de EU te versterken (zie ook dit ECER-bericht en dit persbericht van de Commissie). Op 1 februari 2024 werd overeenstemming bereikt over de prioriteiten van het Commissievoorstel (zie ook dit persbericht van de Commissie) en over de allereerste herziening van de langetermijnbegroting van de EU, de instelling van de faciliteit voor Oekraïne en de oprichting van STEP. Ook het Europees Parlement heeft met dit pakket ingestemd, zodat de herziene MFK-verordening op 1 maart 2024 in werking zal treden.

Met het OGB wordt uitvoering gegeven aan de herziening van het MFK voor 2024 zoals overeengekomen door het Europees Parlement en de Raad in november 2023.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Begroting
ECER-bericht: Europees Parlement en Raad bereiken akkoord over EU-begroting voor 2024 (21 november 2023)