Europese Commissie keurt Nederlandse steunregeling voor steun aan veehouders in verband met stikstof goed

Contentverzamelaar

Europese Commissie keurt Nederlandse steunregeling voor steun aan veehouders in verband met stikstof goed

De goedkeuring van de Europese Commissie op grond van de Europese staatssteunregels betreft twee Nederlandse steunregelingen om de stikstofdepositie in natuurbeschermingsgebieden te verminderen.

Eerder stelde Nederland de Europese Commissie al in kennis van de plannen om twee regelingen vast te stellen, namelijk de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) en de LBV-plus. Met deze regelingen wil Nederland veehouders compenseren voor de vrijwillige definitieve sluiting van veehouderijlocaties in de overbelaste Natura 2000-gebieden, zoals gedefinieerd in de nationale wetgeving.

De versie van de twee goedkeuringsbesluiten van de Commissie komen binnenkort onder zaaknummers SA.106555 en SA.106559 beschikbaar in het staatssteunregister op de website van DG Concurrentie van de Commissie.

De Nederlandse steunregelingen staan tot 27 februari 2028 open voor kleine en middelgrote veehouders in Nederland die hun locaties vrijwillig sluiten, op voorwaarde dat hun huidige stikstofdepositie bepaalde minimumniveaus overschrijdt. Met de twee regelingen is circa 1,47 miljard euro aan steun gemoeid. De steunmaatregelen dragen bij tot de strategische doelstellingen van de EU met betrekking tot de Europese Green Deal (zie ook dit ECER-dossier).

Achtergrond
In december 2022 keurde de Europese Commissie al herziene staatssteunregels voor de landbouw- en de bosbouwsector goedgekeurd (zie ook dit ECER-bericht). Deze herziene staatssteunregels zijn afgestemd op de strategische prioriteiten van de EU, met name het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en de Europese Green Deal. De herziene landbouwrichtsnoeren brengen met name: i) een nieuwe, vereenvoudigde procedure voor de goedkeuring van staatssteun voor maatregelen die worden medegefinancierd in het kader van het GLB; ii) een ruimer toepassingsgebied van maatregelen ter bestrijding van dierziekten en plantenplagen, zodat steun kan worden verleend voor opkomende dierziekten en bepaalde invasieve uitheemse soorten, en iii) nieuwe stimulansen voor landbouwers om zich te verbinden tot regelingen in het kader waarvan ze strengere milieunormen naleven dan wettelijk vereist is.

De richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden van eind 2022 staan onder meer toe dat steun wordt verleend voor de volledige of gedeeltelijke sluiting van productiecapaciteit om milieuredenen. Om ervoor te zorgen dat dergelijke maatregelen verenigbaar zijn met de staatssteunregels, moeten de begunstigden toezeggen dat de sluiting van de betrokken productiecapaciteit definitief en onomkeerbaar is. Ook moeten zij toezeggen dat zij dezelfde activiteit niet opnieuw zullen beginnen op een andere plaats. Uitsluitend ondernemingen die in de laatste vijf jaar vóór de sluiting van de productiecapaciteit onafgebroken hebben geproduceerd, komen voor steun in aanmerking.

Als aan deze voorwaarden is voldaan, kunnen veehouders tot 100 procent compensatie krijgen voor het waardeverlies van de activa en voor de kosten van de vernietiging van de productiecapaciteit. Zij kunnen ook tot 120 procent compensatie krijgen voor het verlies aan waarde van activa wanneer de sluiting om milieu- of klimaatredenen plaatsvindt. Als de sluiting om milieuredenen plaatsvindt, kunnen de EU-landen bovenop de compensatie voor het verlies aan waarde van activa nog eens 20 procent (“groene bonus”) uitkeren.

Goedkeuring door de Commissie 
De Commissie heeft de twee Nederlandse regelingen beoordeeld op grond van de EU-staatssteunregels, met name artikel 107, lid 3, punt c), van het EU-Werkingsverdrag en de richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden. De Commissie stelde vast dat:

  • de steun het gemakkelijker maakt om bepaalde locaties te sluiten, wat gunstig is voor de duurzame en milieuvriendelijke ontwikkeling van de veehouderij. Tegelijkertijd bevordert de steun de doelstellingen van initiatieven zoals de Europese Green Deal;
  • de regelingen noodzakelijk en geschikt zijn om milieuomstandigheden in de betrokken gebieden te verbeteren en een hoogwaardige, duurzame en milieuvriendelijke productie mogelijk te maken. Ook is de steun evenredig, aangezien deze tot het noodzakelijke minimum beperkt blijft;
  • de steun positieve effecten heeft die opwegen tegen mogelijke verstoringen van de mededinging en het handelsverkeer in de EU.  Bovendien verbinden de begunstigden zich ertoe hun veehouderij definitief te sluiten. Deze toezegging is ook bindend voor een eventuele toekomstige koper of gebruiker van de locatie in kwestie.

Op basis hiervan heeft de Commissie, op grond van de staatssteunregels, de Nederlandse regelingen goedgekeurd.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Staatssteun
ECER-dossier: Landbouw