Europese Commissie keurt staatssteun aan IPCEI project voor waterstofwaardeketen goed

Contentverzamelaar

Europese Commissie keurt staatssteun aan IPCEI project voor waterstofwaardeketen goed

De Europese Commissie heeft op grond van de Europese staatssteunregels goedkeuring gegeven aan een belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang (“IPCEI”) ter ondersteuning van onderzoek, innovatie en eerste industriële toepassing in de waterstofwaardeketen.

Het gaat om een project met de naam “IPCEI Hy2Move”, dat door zeven lidstaten, waaronder Nederland, gezamenlijk werd ingediend. De andere lidstaten betreffen Duitsland, Estland, Frankrijk, Italië, Slowakije en Spanje.

Het betreffende staatssteunbesluit van de Europese Commissie van 28 mei 2024 komt specifiek voor Nederland binnenkort onder zaaknummer SA.104440 beschikbaar in het staatssteunregister op de website van DG Concurrentie.

Met het goedgekeurde project verstrekken de lidstaten tot 1,4 miljard euro aan overheidsfinanciering, wat naar verwachting nog 3,3 miljard euro extra aan particuliere investeringen zal vrijmaken. In het kader van Hy2Move zullen 11 bedrijven, waaronder kleine en middelgrote ondernemingen en start-ups, 13 projecten opzetten.

Hy2Move

IPCEI Hy2Move is het vierde belangrijke project van gemeenschappelijk Europees belang (Important Project of Common European Interest, IPCEI) in de waterstofwaardeketen. De drie voorgaande projecten die eerder door de Commissie zijn goedgekeurd zijn gericht op waterstoftechnologieën voor eindgebruikers, waterstoftoepassingen in de industriële sector en infrastructuur-investeringen. Hy2Move is als vierde project gericht op specifieke uitdagingen en doelstellingen die zich voordoen op het gebied van waterstoftechnologie in mobiliteits- en vervoerstoepassingen. Hy2Move draagt daarmee bij aan de Europese Green Deal , de EU-waterstofstrategie , de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit en de EU-doelstelling om de emissies van de sectoren mobiliteit en vervoer met 90% te verminderen.

Beoordeling door de Commissie

De Europese Commissie heeft het voorgenomen project getoetst aan de EU-staatssteunregels, en met name aan de  mededeling betreffende belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang   uit 2021 (‘IPCEI-mededeling’). Die mededeling bevat de voorwaarden waaronder diverse lidstaten transnationale projecten die voor de EU van strategisch belang zijn, kunnen steunen op grond van  artikel 107, lid 3, punt b), van het EU-Werkingsverdrag  . Achtergrondgedachte bij die mededeling is dat particuliere initiatieven ten behoeve van baanbrekende innovatie soms niet tot stand komen vanwege de aanzienlijke risico's die aan dat soort projecten verbonden zijn. In dergelijke situaties kunnen de lidstaten, volgens de IPCEI-regels, samen de kloof dichten om dit marktfalen aan te pakken. Tegelijk garanderen de IPCEI-regels dat de economie van de EU in haar geheel voordeel heeft bij de ondersteunde investeringen en dat mogelijke verstoringen van de mededinging worden beperkt. De mededeling wil lidstaten ertoe aanzetten sterk innovatieve projecten te steunen die een duidelijke bijdrage leveren aan economische groei, banen en het concurrentievermogen.

De IPCEI-mededeling is een aanvulling op andere staatssteunregels zoals de  algemene groepsvrijstellingsverordening   (AGVV) en de  kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie  , die ook het ondersteunen van innovatieve projecten mogelijk maken terwijl potentiële verstoringen van de mededinging toch beperkt blijven. Via de AGVV kunnen innovatieve IPCEI-gerelateerde projecten die voldoen aan de voorwaarden steun ontvangen tot 50 miljoen euro zonder dat dit bij de Europese Commissie hoeft te worden aangemeld.

De Europese Commissie is na het uitvoeren van haar staatssteuntoets tot de conclusie gekomen dat het Hy2Move project voldoet aan de voorwaarden uit de mededeling en daarom overeenstemt met de regels inzake staatssteun.

Beoordeelde projecten

Het project omvat 13 projecten van 11 bedrijven in een of meer lidstaten, waaronder kleine en middelgrote ondernemingen en start-ups. De projecten zijn onderverdeeld in vier projectgebieden: mobiliteits- en vervoerstoepassingen, brandstofceltechnologie, oplossingen voor waterstofopslag aan boord en technologieën voor de productie van waterstof.

Meer informatie:

Persbericht Europese Commissie

ECER-dossier : Staatssteun

ECER-bericht : Europese Commissie keurt staatssteun aan IPCEI project voor cloudinfrastructuur en diensten goed (7 december 2023)