Europese Commissie keurt werkprogramma 2022 Creatief Europa goed

Contentverzamelaar

Europese Commissie keurt werkprogramma 2022 Creatief Europa goed

Uit het werkprogramma blijkt dat er bijna 100 miljoen euro meer beschikbaar is dan in 2021 om via het EU-programma Creatief Europa de steun voor creatieve en culturele sectoren op te voeren om de uitdagingen als gevolg van de COVID-19-crisis en de toenemende wereldwijde concurrentie aan te gaan. Het programma investeert in innovatie op het gebied van digitale technologie en nieuwe soorten inhoud. Ook gaat aandacht uit naar bescherming van de mediavrijheid in de EU.

Het gaat om het Jaarlijks werkprogramma 2022 voor de uitvoering van het programma Creatief Europa van medio januari 2022 (EN). De totale begroting bedraagt nu ongeveer 385 miljoen euro. Vanaf nu zullen ook de desbetreffende oproepen tot het indienen van voorstellen in het kader van het werkprogramma worden gepubliceerd.

Achtergrond

Het totale budget van Creatief Europa voor de periode 2021-2027 (zie ook persbericht Europese Commissie uit maart 2021) bedraagt ongeveer 2,4 miljard euro. Dat betekent een stijging van 63 procent ten opzichte van 2014-2020. De verhoging van het budget toont aan dat de Europese Unie vastberaden is om de sector bij het herstel bij te staan en veerkrachtiger te maken. Het programma bestaat uit drie onderdelen:

  • het onderdeel Cultuur behandelt alle culturele en creatieve sectoren, met uitzondering van de audiovisuele sector en de sector nieuwsmedia;
  • het onderdeel Media verleent steun aan de audiovisuele en de filmsector;
  • het Sectoroverschrijdende onderdeel biedt mogelijkheden voor sectoroverschrijdende samenwerking.

Publieke en particuliere organisaties die actief zijn in de creatieve sectoren, kunnen financiële middelen aanvragen met de hulp van de Creative Europe Desks (EN), die gevestigd zijn in alle EU-lidstaten en met het programma geassocieerde derde landen.

Het goedgekeurde werkprogramma

Het onderdeel cultuur (EN) van het werkprogramma omvat nieuwe oproepen en initiatieven voor de sectoren muziek, cultureel erfgoed, podiumkunsten en literatuur. Daarnaast wordt een mobiliteitsprogramma gelanceerd die mogelijk maakt dat artiesten, kunstenaars, en professionals uit de cultuursector naar het buitenland kunnen gaan om zich professioneel te ontwikkelen, internationaal samen te werken, een nieuw publiek te vinden, aan coproducties en co-creaties deel te nemen of hun werk te presenteren.

Het onderdeel Media (EN) richt zich onder meer op de audiovisuele sector. Er worden in 2022 verschillende nieuwigheden geïntroduceerd. Financiële steun voor de ontwikkeling van innovatieve videospelletjes en ervaringen met virtuele realiteit wordt mogelijk. Ook wordt met het oog op meer innovatie de Media Market Gateway gelanceerd voor veelbelovende startende ondernemingen.

Het sectoroverschrijdende onderdeel (EN) verhoogt de financiering voor het lab voor creatieve innovatie voor gezamenlijke innovatieprojecten waarbij verschillende creatieve sectoren betrokken zijn. Ook draagt het bij tot het Nieuw Europees Bauhaus. Er zal ook meer steun aan de nieuwsmedia worden verleend via extra maatregelen om de mediavrijheid te bevorderen.

Het programma Creatief Europa pakt ook belangrijke problemen aan waarmee culturele en creatieve sectoren worden geconfronteerd. De door het onderdeel Media gefinancierde projecten moeten strategieën ter bevordering van vergroening en diversiteit – met inbegrip van een evenwicht tussen mannen en vrouwen –uitvoeren (duurzaamheid en inclusie). Ook omvat het programma initiatieven met betrekking tot andere prioriteiten van de EU, zoals de EU-strategie ter bestrijding van antisemitisme en ter bevordering van het Joodse leven (zie persbericht Europese Commissie uit oktober 2021) en het Europees jaar van de jeugd (zie persbericht Europese Commissie uit oktober 2021).

De culturele en creatieve sectoren worden ook aangemoedigd om van de onlangs gepubliceerde onlinegids met informatie over alle beschikbare EU-financiering gebruik te maken: CulturEU (zie ECER-bericht). Die interactieve website bevat informatie over 75 financieringsmogelijkheden in het kader van 21 verschillende EU-programma's.

Meer informatie
Persbericht Europese Commissie
Website Europese Commissie over Creatief Europa (EN)
ECER-dossier: Cultuur
ECER-bericht: Europese Commissie keurt werkprogramma Creatief Europa 2021 goed (27 mei 2021)