Europese Commissie presenteert een noodplan voor voedselvoorziening en voedselzekerheid ten tijde van crises

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert een noodplan voor voedselvoorziening en voedselzekerheid ten tijde van crises

Het noodplan heeft tot doel om tekortkomingen in de EU-voedselvoorzieningsketen aan te pakken en de paraatheid in de voedselvoorziening op EU-niveau te verbeteren. Tegelijk met dit noodplan gaf de Europese Commissie tevens haar tweede goedkeuring dit jaar voor het in de handel mogen brengen van een insect als voedselingrediënt.

Achtergrond
De Europese Commissie heeft in mei 2020 de “van boer tot bord” -strategie en de biodiversiteitsstrategie gepresenteerd, die weer voortkomen uit de Europese Green Deal. Eén van de initiatieven die in de “van boer tot bord”-strategie werd aangekondigd, is het noodplan om de voedselvoorziening en de voedselzekerheid in tijden van crisis te waarborgen. Ook vermeldt de strategie dat insecten aangemerkt als alternatieve bron van eiwitten die de verschuiving naar een duurzamer voedselsysteem zou kunnen vergemakkelijken.

Het noodplan is medio november door de Europese Commissie gepresenteerd in de vorm van een Mededeling. De COVID-19-crisis onderstreept het belang van een dergelijk noodplan, al deden zich tijdens de pandemie dankzij de veerkracht van de landbouw-, visserij-, aquacultuur- en levensmiddelensector in de keten van de voedselvoorziening geen voedseltekorten voor. Dit is mede te danken aan instrumenten die vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) werden ingezet alsmede aan corona-gerichte ondersteunende maatregelen die vanuit de Europese Unie werden genomen.

EU-noodplan voor voedselvoorziening en zekerheid
Met de vaststelling van het noodplan erkent de Europese Commissie dat er bepaalde verbeteringen nodig zijn om de voedselvoorziening en de voedselzekerheid in tijden van crisis te blijven waarborgen.

Het EU-noodplan heeft als doel om verschillende gevaren voor de werking van de voedselvoorzieningsketen aan te pakken. Daarbij kan gedacht worden aan de toenemende impact van klimaatverandering en milieuaantasting, alsmede aan risico’s op het gebied van volksgezondheid, cyberdreigingen en geopolitieke verschuivingen.

Het noodplan beoogt samenwerking tussen publieke en particuliere actoren in de voedselvoorzieningsketen te bewerkstelligen. De autoriteiten op regionaal, nationaal en EU-niveau spelen aan de publieke kant een centrale rol. Met particuliere actoren worden onder andere landbouwers, vissers en ondernemers op het gebied van vervoer en logistiek bedoeld.

Het EFSC Mechanisme
Voor de uitvoering van het plan roept de Europese Commissie het Europees mechanisme voor paraatheid en respons bij voedselzekerheidscrises (EFSCM) in het leven. Het EFSCM wordt door de Europese Commissie opgezet en gecoördineerd. Een groep van deskundigen op het gebied van de voedselvoorzieningsketen zal binnen het EFSCM gegevens en praktijken uitwisselen. Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten en bepaalde niet-EU-landen, maar ook uit verschillende actoren uit de voedselvoorzieningsketen.

Het EFSCM zal zich enerzijds richten op prognose, risicobeoordeling en monitoring en zich anderzijds bezighouden met coördinatie, samenwerking en communicatie. Door middel van beschikbare gegevens over onder meer het klimaat en analyses van kwetsbaarheden en de kritieke infrastructuur van de voedselvoorzieningsketen kan het EFSCM de paraatheid van de EU verbeteren. Daarnaast zal het EFSCM aanbevelingen opstellen om crises aan te pakken en zorgen voor versterkte coördinatie en samenwerking met de internationale gemeenschap.

Treksprinkhaan als voedingsmiddel
Gelijktijdig met de presentatie van het noodplan heeft de Europese Commissie een vergunning verleend voor het in de handel brengen van de treksprinkhaan als nieuw voedingsmiddel. Voorafgaand aan de verlening van de vergunning oordeelde de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid in een rapport dat de treksprinkhaan veilig is voor gebruik als voedingsmiddel. Eerder concludeerde de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) in diverse studies dat insecten een voedzame en gezonde voedingsbron zijn met een hoog gehalte aan vetten, eiwitten, vitaminen, vezels en mineralen. In juli 2021 werd voor het eerst een vergunning verleend voor een insect als nieuw voedingsmiddel. Het ging toen om gedroogde gele meelwormen.

Over deze tweede goedkeuring van de Europese Commissie van een insect als nieuw voedsel, in dit geval de treksprinkhaan, is ook een Vragen en antwoorden overzicht (EN) beschikbaar.

Meer informatie: