Europese Commissie presenteert mededeling over waardig werk wereldwijd

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert mededeling over waardig werk wereldwijd

De mededeling herhaalt dat de Europese Unie zich inzet voor waardig werk, zowel in de EU als wereldwijd. Daarnaast wil de EU een mensgerichte toekomst van werk bevorderen. In dit verband is het belangrijk een einde te maken aan dwangarbeid en kinderarbeid.

Het gaat om de mededeling over waardig werk wereldwijd die de Europese Commissie op 23 februari 2022 heeft gepresenteerd. De mededeling volgt op het eerdere actieplan van de Commissie (zie dit ECER-bericht ) dat in het kader van Europese Pijler van sociale rechten werd uitgebracht.

Achtergrond
Bijna één tiende van de kinderen op de wereld is slachtoffer van kinderarbeid, waarvan het grootste aantal werkzaam is in de landbouw. De meerderheid van de bijna vijfentwintig miljoen mensen die dwangarbeid verrichten is vrouw of meisje. Mede tegen deze achtergrond wil de EU zich opstellen als verantwoordelijke wereldleider om scherpere maatregelen te nemen om waardig werk wereldwijd te bevorderen.

Instrumenten om waardig werk te bevorderen
De maatregelen die in de mededeling worden genoemd zijn gebaseerd op het universele concept van waardig werk dat de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) heeft ontwikkeld. De vier elementen van waardig werk zijn: bevorderen van werkgelegenheid, normen en rechten op het werk (inclusief het uitbannen van dwang- en kinderarbeid), sociale bescherming en sociale dialoog en tripartiet overleg. De intentie is om waardig werk sector breed en op alle beleidsterreinen te promoten.

De EU zal volgens de mededeling dit promoten van waardig werk doen met bestaande en toekomstige EU-instrumenten op vier gebieden:

1. EU-beleidsmaatregelen en -initiatieven met een werkingssfeer die zich niet tot de EU beperkt
Hoewel dit gebied ziet op het EU-interne optreden, kan dit ook gevolgen hebben voor het welzijn van werknemers wereldwijd. Binnen dit kader zullen maatregelen worden vastgesteld die wereldwijd toonaangevend zijn op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) en op het gebied van transparantie. Deze maatregelen kunnen zowel algemeen als sectorspecifiek van aard zijn. Bij algemene maatregelen kan bijvoorbeeld worden gedacht aan verplicht due diligence onderzoek (zie hierover ook het ( ECER-bericht over het) eveneens ingediende voorstel van de Commissie voor een richtlijn over zorgvuldigheid binnen het bedrijfsleven met het oog op duurzaamheid) en initiatieven op het gebied van duurzame financiering of ter voorkoming van dwangarbeid. Sectorspecifiek kan gedacht worden aan initiatieven vanuit de ‘van boer tot bord’-strategie en verschillende initiatieven in de kledingsector om kwetsbaarheden te verminderen en fatsoenlijk werk aan te pakken.
Ook worden
EU-richtsnoeren en wettelijke bepalingen inzake sociaal duurzame overheidsopdrachten voor de overheidssector aangekondigd.

2. Bilaterale en regionale betrekkingen van de EU
Vanuit haar handelsbeleid bevordert de EU ook internationale arbeidsnormen. In vrijhandels- en investeringsovereenkomsten met derde landen kunnen dergelijke normen worden opgenomen. Een andere manier om waardig werk te promoten binnen dit gebied is via het uitbreidings- en nabuurschapsbeleid van de EU. Daarnaast wordt eerbiediging van arbeidsrechten gepromoot in derde landen middels het EU-mensenrechtenbeleid.

3. De EU in internationale en multilaterale fora
Belangrijke tools op dit gebied zijn bijvoorbeeld de EU steun voor de implementatie van een VN-instrument inzake waardig werk en het bespreken en bevorderen van waardig werk binnen VN-fora. Ook binnen de Internationale Arbeidsorganisatie, de Wereldhandelsorganisatie en de Wereldbank ondersteunt de EU arbeidsrechtelijke initiatieven. De EU ondersteunt ook de bevordering van waardig werk in de mondiale toeleveringsketens met inbegrip van het uitbannen van dwangarbeid en kinderarbeid in G7 en G20-verband.

4. Samenwerking met belanghebbenden en in het kader wereldwijde partnerschappen
De EU wil de dialoog met sociale partners en het maatschappelijke middenveld bevorderen. Bovendien is er steun vanuit de EU voor wereldwijde partnerschappen en initiatieven met belanghebbenden rondom het thema waardig werk wereldwijd op gebieden als veiligheid en gezondheid en sociale bescherming.

Vervolg
In de mededeling verzoekt de Europese Commissie het Europees Parlement en de Raad om de in deze mededeling uiteengezette aanpak te ondersteunen en om samen te werken om de acties op de vier gebieden uit te voeren. De Europese Commissie is voornemens om regelmatig verslag uit te brengen over de stand van zaken in de uitvoering van deze mededeling.

Meer informatie
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier : Arbeidsrecht