Europese Commissie presenteert ontwerpbegroting voor 2023

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert ontwerpbegroting voor 2023

De Europese Commissie heeft voor 2023 een EU-jaarbegroting van 185,6 miljard euro voorgesteld, aangevuld met naar schatting 113,9 miljard euro aan subsidies in het kader van NextGenerationEU. De Commissie blijft prioriteit geven aan investeringen in vergroening en digitalisering. Op een later moment in 2022 zullen aanvullende voorstellen worden ingediend om de gevolgen van de oorlog in Oekraïne zowel extern als intern te financieren.

Achtergrond

De ontwerpbegroting voor 2023, versterkt met NextGenerationEU, moet een antwoord geven op de meest essentiële herstelbehoeften van de lidstaten en de partners van de EU overal ter wereld. Deze financiële middelen zijn bedoeld om de Europese Unie verder op te bouwen en te moderniseren en de status van Europa als sterke mondiale speler en betrouwbare partner te versterken.

Later dit jaar zullen aanvullende voorstellen worden ingediend om de gevolgen van de oorlog in Oekraïne zowel extern als intern te financieren, op basis van een nauwkeurigere beoordeling van de behoeften, zoals aangegeven in de conclusies van de Europese Raad van 31 mei 2022.

Het ontwerp voor de jaarbegroting 2023

De Commissie stelt voor de volgende bedragen uit te trekken (in vastleggingen):

 • 103,5 miljard euro aan subsidies via NextGenerationEU in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht (RRF) om het economisch herstel en de groei na de coronapandemie te ondersteunen en de uitdagingen van de oorlog in Oekraïne aan te pakken;
 • 53,6 miljard euro voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid en 1,1 miljard euro voor het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur en voor de Europese boeren en vissers, maar ook om de veerkracht van de agro-voedingssector en de visserijsector te versterken en de nodige ruimte te creëren voor crisisbeheersing in verband met de verwachte wereldwijde tekorten in de voedselvoorziening;
 • 46,1 miljard euro voor regionale ontwikkeling en cohesie ter ondersteuning van de economische, sociale en territoriale cohesie, en voor infrastructuur ter ondersteuning van de groene transitie en prioritaire projecten van de EU;
 • 14,3 miljard euro om de partners en belangen in de wereld te ondersteunen. Daarvan loopt 12 miljard via het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking, 2,5 miljard euro via het instrument voor pretoetredingssteun en 1,6 miljard euro via het instrument voor humanitaire hulp;
 • 13,6 miljard euro voor onderzoek en innovatie, waarvan 12,3 miljard euro voor Horizon Europa, het vlaggenschipprogramma voor onderzoek van de EU, aangevuld met 1,8 miljard euro via NextGenerationEU;
 • 4,8 miljard euro voor Europese strategische investeringen, waarvan 341 miljoen euro voor InvestEU, bedoeld voor kernprioriteiten (onderzoek en innovatie, groene en digitale transitie, de zorgsector en strategische technologieën), 2,9 miljard euro voor de Connecting Europe Facility ter verbetering van grensoverschrijdende infrastructuur, en 1,3 miljard euro voor het programma Digitaal Europa om de digitale toekomst van de Unie vorm te geven. InvestEU ontvangt 2,5 miljard euro extra via NextGenerationEU;
 • 4,8 miljard euro voor mensen, sociale cohesie en waarden, waarvan 3,5 miljard euro in het kader van Erasmus+ voor het creëren van onderwijs- en mobiliteitsmogelijkheden voor mensen, 325 miljoen euro ter ondersteuning van kunstenaars en makers in heel Europa en 212 miljoen euro ter bevordering van gerechtigheid, rechten en waarden;
 • 2,3 miljard euro voor milieu- en klimaatactie, waarvan 728 miljoen euro voor het LIFE-programma ter ondersteuning van de matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering, en 1,5 miljard euro voor het Fonds voor een rechtvaardige transitie om te garanderen dat de groene transitie voor iedereen werkt, aangevuld met een extra 5,4 miljard euro via NextGenerationEU;
 • 2,2 miljard euro voor ruimtevaart, voornamelijk bestemd voor het Europees ruimtevaartprogramma, dat het optreden van de EU op dit strategische gebied zal bundelen;
 • 2,1 miljard euro voor de bescherming van onze grenzen, waarvan 1,1 miljard euro voor het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer (IBMF) en 839 miljoen euro (totale EU-bijdrage) voor het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex);
 • 1,6 miljard euro voor migratiegerelateerde uitgaven, waarvan 1,4 miljard euro ter ondersteuning van migranten en asielzoekers in overeenstemming met de waarden en prioriteiten van de EU;
 • 1,2 miljard euro voor uitdagingen op defensiegebied, waarvan 626 miljoen euro ter ondersteuning van vermogensontwikkeling en onderzoek in het kader van het Europees Defensiefonds (EDF) en 237 miljoen euro ter ondersteuning van militaire mobiliteit;
 • 927 miljoen euro om de soepele werking van de eengemaakte markt te waarborgen, waarvan 593 miljoen euro voor het programma voor de eengemaakte markt en bijna 200 miljoen euro voor werkzaamheden op het gebied van fraudebestrijding, belastingen en douane;
 • 732 miljoen euro voor EU4Health, om te zorgen voor een brede zorgrespons die aansluit op de behoeften van mensen, en 147 miljoen euro voor het EU-mechanisme voor civiele bescherming (rescEU) om bij crises snel operationele bijstand te kunnen verlenen;
 • 689 miljoen euro voor veiligheid, waarvan 310 miljoen euro voor het Fonds voor interne veiligheid (ISF), waarmee terrorisme, radicalisering, georganiseerde misdaad en cybercriminaliteit zullen worden bestreden;
 • 138 miljoen euro voor beveiligde satellietverbindingen in het kader van het voorstel voor het nieuwe EU-programma voor beveiligde connectiviteit;
 • voor de Europese chipverordening zullen via Horizon Europa en herschikking van andere programma's begrotingsmiddelen beschikbaar worden gesteld.

Meer informatie: