Europese Commissie presenteert rapport over consulaire bescherming

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert rapport over consulaire bescherming

Uit het verslag blijkt dat de EU-samenwerking op het gebied van consulaire bescherming weliswaar succesvol was tijdens de COVID19-pandemie, de crisis in Afghanistan en de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne, maar dat verbeteringen nodig zijn om ervoor te zorgen dat de EU-regels beter geschikt zijn voor crisissituaties.

Het gaat om het door de Europese Commissie gepubliceerde verslag (EN) over de EU-regels inzake consulaire bescherming (EU-richtlijn 2015/637), die EU-burgers die in het buitenland verblijven of op reis zijn, het recht geven consulaire bijstand te vragen in een andere EU-lidstaat wanneer hun eigen land daar niet vertegenwoordigd is. Het verslag maakt de balans op van bovengenoemde recente gebeurtenissen en stelt een aantal maatregelen voor om de uitoefening van de rechten van het EU-burgerschap verder te vergemakkelijken en te versterken.

Uit het verslag blijkt dat tijdens de COVID-19-pandemie ongeveer 600 000 EU-burgers die door reisbeperkingen werden getroffen, naar huis werden gebracht dankzij de nauwe samenwerking tussen de EU en de lidstaten. Soortgelijke consulaire bijstand werd verleend aan EU-burgers en hun familieleden na de crisis in Afghanistan en tijdens de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. De lokale steun van de EU-delegaties was hierbij van essentieel belang, met name in landen waar slechts enkele of geen lidstaten vertegenwoordigd waren.

Het verslag merkt in algemene zin op dat de huidige regels moeten worden gestroomlijnd om het verlenen van consulaire bescherming te vergemakkelijken. Dit houdt onder meer in dat de informatie-uitwisseling tussen de lidstaten en de coördinatie van de communicatie moeten worden verbeterd, en dat de situatie van kwetsbare personen, zoals zwangere vrouwen, niet-begeleide minderjarigen of personen met een handicap, moet worden verduidelijkt. Tot slot merkt het verslag op dat, hoewel de primaire verplichting om consulaire bescherming te bieden bij de lidstaten blijft berusten, ook kan worden overwogen de EU-delegaties de bevoegdheid te geven om in sommige gevallen, op verzoek van de lidstaten, directer met EU-burgers in contact te treden.

Meer informatie over consulaire bescherming is te vinden op de
website van de Europese Commissie en in dit factsheet .

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie       
ECER-dossier : Burgerschap van de Unie
ECER-EU-essentieel : Handvest- Burgerschap