Europese Commissie publiceert een analyse over voedselzekerheid

Contentverzamelaar

Europese Commissie publiceert een analyse over voedselzekerheid

In de analyse wordt gekeken naar de gevolgen voor de voedselzekerheid van factoren als klimaatverandering, aantasting van het milieu, de economische gevolgen van COVID-19 en de oorlog in Oekraïne.

Het gaat om de analyse van de diensten van de Commissie (Staff working document (EN) van begin januari 2023) over de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de voedselzekerheid.

Voedselzekerheid staat momenteel hoog op de politieke agenda, zowel op EU- als op mondiaal niveau. In artikel 39 van het EU-Werkingsverdrag zijn doelstellingen opgenomen om de beschikbaarheid van- en de toegang tot- voedsel voor consumenten tegen redelijke prijzen te waarborgen. De verwezenlijking van deze doelstellingen wordt niet als vanzelfsprekend aangenomen.

Op basis van de meest recente wetenschappelijke gegevens worden in de analyse verschillende soorten drijvende krachten onderscheiden ten aanzien van voedselzekerheid. Het gaat om biofysische en milieufactoren, onderzoek, innovatie en technologie, economie en markt, prestaties van de voedselvoorzieningsketen, politieke en institutionele en sociaal-culturele en demografische factoren. Ook kijkt de analyse naar de korte- en langetermijnhorizon en de verbanden daartussen. Standpunten van de belanghebbenden die via specifieke raadplegingen zijn verzameld zijn bij de analyse in aanmerking genomen. De analyse is geen vervanging voor een effectbeoordeling ten behoeve van andere specifieke wetgevingsvoorstellen op het gebied van voedselzekerheid, zoals de Mededeling uit maart 2022 over het waarborgen van voedselzekerheid en het versterken van de veerkracht van voedselsystemen (zie ook dit ECER-bericht) of andere initiatieven van de EU om de beschikbaarheid van voorraden te garanderen, bijvoorbeeld het noodplan voor voedselvoorziening van eind 2021 (zie ook dit ECER-bericht).

De beschikbaarheid van voedsel staat volgens de analyse momenteel niet op het spel in Europa. De betaalbaarheid van voedsel is echter wel een groeiend probleem voor een toenemend aantal huishoudens met een laag inkomen. Beschikbaarheid, betaalbaarheid, gebruik en stabiliteit van voedsel zijn niet vanzelfsprekend. Sommige van deze factoren kunnen risico's voor de voedselzekerheid worden en kwetsbaarheden in het voedselsysteem blootleggen, als ze niet naar behoren worden aangepakt. De EU heeft inmiddels diverse initiatieven gelanceerd om een duurzaam, inclusief en veerkrachtig voedselsysteem met een realistisch tijdschema en de nodige steuninstrumenten tot stand te brengen.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie (EN)
ECER-dossier: Klimaat en Milieu
ECER-dossier: Landbouw