Europese Commissie publiceert richtsnoeren voor de toepassing van de EU-verordening inzake het hergebruik van water

Contentverzamelaar

Europese Commissie publiceert richtsnoeren voor de toepassing van de EU-verordening inzake het hergebruik van water

In de verordening inzake het hergebruik van water zijn minimumeisen inzake waterkwaliteit vastgesteld voor het veilige hergebruik van gezuiverd stedelijk afvalwater voor landbouwirrigatie. De verordening geldt met ingang van 26 juni 2023. De Commissie heeft richtsnoeren voor de toepassing van de verordening vastgesteld.

De watervoorraden van de EU komen volgens de Commissie steeds meer onder druk te staan. Klimaatverandering, onvoorspelbare weerpatronen en droogte zijn factoren die sterk bijdragen aan de verhoging van de druk op de beschikbaarheid van zoet water. Hergebruik van teruggewonnen water wordt volgens de Commissie algemeen erkend als een praktijk die bijdraagt aan een efficiënter beheer van watervoorraden en de aanpassing van onze systemen aan de klimaatverandering.

De EU-verordening inzake het hergebruik van water (hierna: de verordening) heeft onder meer tot doel om hergebruik van water voor irrigatie in de landbouw te vergemakkelijken en aan te moedigen. De verordening geldt met ingang van 26 juni 2023.

In de verordening zijn uniforme minimumeisen inzake waterkwaliteit vastgesteld voor het veilige hergebruik van gezuiverd stedelijk afvalwater voor landbouwirrigatie. Op grond van de verordening moet stedelijk afvalwater dat overeenkomstig de eisen van de EU-richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater wordt gezuiverd, een verdere behandeling ondergaan om aan de nieuwe minimale kwaliteitsparameters te voldoen en geschikt te worden voor gebruik in de landbouw.

Naast de uniforme minimumeisen voor waterkwaliteit bevat de verordening ook uniforme minimumeisen voor monitoring, regels inzake risicobeheer om potentiële bijkomende gezondheidsrisico’s en milieurisico’s te beoordelen en aan te pakken, vergunningsverplichtingen en transparantieregels, op grond waarvan belangrijke informatie over alle projecten voor hergebruik van water openbaar moet worden gemaakt.

In artikel 11, lid 5, van de verordening is bepaald dat de Europese Commissie in overleg met de lidstaten richtsnoeren moet opstellen voor de toepassing van de verordening. De Commissie heeft die richtsnoeren op 5 augustus 2022 gepubliceerd.

Meer informatie: