Europese Commissie publiceert richtsnoeren voor hervatting van activiteiten in culturele en creatieve sectoren

Contentverzamelaar

Europese Commissie publiceert richtsnoeren voor hervatting van activiteiten in culturele en creatieve sectoren

Met de verbetering van de epidemiologische situatie en het snellere verloop van de vaccinatiecampagnes, heropenen de EU-lidstaten geleidelijk culturele centra en activiteiten. De medio juni door de Europese Commissie gepubliceerde richtsnoeren beogen te zorgen voor een gecoördineerde aanpak hierbij, in overeenstemming met de specifieke nationale, regionale en plaatselijke voorwaarden. De richtsnoeren dienen als leidraad voor het ontwerp en de uitvoering van maatregelen en protocollen in EU-lidstaten met betrekking tot zowel de veilige heropening als het duurzame herstel van de culturele en creatieve sectoren.

Het gaat om de EU-richtsnoeren om de activiteiten in de culturele en creatieve sectoren veilig te hervatten. De EU-richtsnoeren zijn op 29 juni 2021 gepresenteerd door de Europese Commissie.

Achtergrond

De grootschalige beperkingen die sinds de uitbraak van de COVID-19-pandemie golden om de gezondheid van de burgers te beschermen, hebben geleid tot ernstige economische problemen voor een groot deel van de sectoren, met name voor activiteiten in culturele centra en bezoeken zoals bevestigd in het  jaarverslag over de eengemaakte markt 2021 . Zo maakten bioscoopuitbaters in de EU melding van een daling van de ticketverkoop met 70 % in 2020, concertzalen meldden 76 % minder bezoekers (64 % minder inkomsten) en musea verloren tot 75 à 80 % inkomsten (in populaire toeristische regio's). De crisis zal naar verwachting een blijvend effect hebben op de gehele waardeketen, ook op de inning van royalty's voor auteurs en podiumkunstenaars.

Sinds het uitbreken van de pandemie heeft de Commissie  verschillende maatregelen genomen om de gevolgen van de pandemie voor de culturele en creatieve sectoren te aan te pakken , door de maatregelen van de lidstaten aan te vullen en te ondersteunen. Die maatregelen variëren van extra flexibiliteit in de uitvoering van bestaande programma's en het opzetten van de  tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun  (zie ECER-bericht ) tot aanvullende financiering in het kader van Creatief Europa en Erasmus+ in 2020. In mei 2020 heeft de Commissie in samenwerking met de sector ook een specifiek platform gelanceerd,  Creatives Unite , om kunstenaars, podiumkunstenaars en anderen die in de culturele en creatieve sectoren werken te helpen informatie en initiatieven te delen om de coronacrisis aan te pakken en ideeën uit te wisselen voor een duurzame heropening.

De EU-richtsnoeren voor een veilige heropening van de culturele en creatieve sectoren

De EU-richtsnoeren zijn gebaseerd op de expertise van het  Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding  (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) en op de input van het  Comité voor de beveiliging van de gezondheid .

Meer specifiek worden in de richtsnoeren de volgende maatregelen en protocollen aanbevolen:

  • het opheffen van alle beperkingen moet strategisch en geleidelijk gebeuren, met bij het begin een beperkt aantal deelnemers om de epidemiologische situatie te beoordelen;
  • culturele instellingen moeten beschikken over een paraatheidsplan met protocollen voor het geval COVID-19-gevallen worden ontdekt;
  • alle personeelsleden van culturele instellingen moeten gerichte informatie en/of ad-hoc opleiding krijgen om het infectierisico tot een minimum te beperken;
  • vaccinatie van personen die in de culturele sector werken  moet worden aangemoedigd om hun bescherming en die van het publiek te waarborgen;
  • aan de deelnemers kan een bewijs van een negatieve COVID-19-test en/of vaccinatie en/of COVID-19-diagnose worden gevraagd om tot de locatie te worden toegelaten. Afhankelijk van de plaatselijke circulatie van varianten zou dit vereiste kunnen worden uitgebreid tot volledig gevaccineerde personen;
  • instellingen moeten ervoor zorgen dat zij de contactgegevens van de leden van hun publiek hebben voor het geval deze nodig zijn voor contactonderzoek;
  • de instelling moet aan gerichte beschermende maatregelen voldoen: waar mogelijk afstand bewaren, schone en toegankelijke voorzieningen voor het wassen van de handen, voldoende ventilatie en frequente reiniging van oppervlakken. Het dragen van mondmaskers door deelnemers is een belangrijke aanvullende maatregel.

De heropening van culturele centra moet volgens de richtsnoeren gepaard gaan met een aantal acties voor duurzaam herstel van de hele sector. De maatregelen op EU-niveau vormen een aanvulling op die van de lidstaten en de sectoren.

EU-lidstaten worden uitgenodigd ten volle gebruik te maken van de  herstel- en veerkrachtfaciliteit  om ruim te investeren in de sectoren en hun capaciteit te vergroten om zich aan te passen aan nieuwe tendensen en uit de crisis te komen.

De Commissie heeft haar financiële steun aan de culturele en creatieve sectoren aanzienlijk verhoogd, met bijna 2,5 miljard euro uit het Programma  Creatief Europa  en ongeveer 2 miljard euro uit  Horizon Europa  voor culturele, creatieve en inclusieve projecten van 2021 tot 2027.

De Europese Commissie kondigt aan in het najaar van 2021 een onlinegids over EU-financiering voor cultuur te publiceren. Die bestrijkt alle bestaande EU-fondsen waarvan de lidstaten en de sector gebruik kunnen maken.

Meer informatie

  • Persbericht Europese Commissie
  • ECER-bericht : Europese Commissie keurt Werkprogramma Creatief Europa 2021 goed (27 mei 2021)