Europese Commissie stelt eigen HR-strategie vast en presenteert een mededeling over vergroening door de Commissie

Contentverzamelaar

Europese Commissie stelt eigen HR-strategie vast en presenteert een mededeling over vergroening door de Commissie

Met de nieuwe Human Resources (HR)-strategie wil de Europese Commissie hoge resultaten boeken in het belang van alle Europeanen, door een moderne werkomgeving en waardevolle carrières te bieden die voor toptalent uit alle lidstaten aantrekkelijk zijn. In het verlengde van de strategie brengt de Commissie ook een mededeling over vergroening uit waarin uiteengezet wordt hoe de Commissie tegen 2030 klimaatneutraal zal worden.

Naast de Mededeling over de HR-strategie (EN) van 5 april 2022 bracht de Commissie ook een factsheet en een vragen en antwoorden overzicht uit over de HR-strategie en vergroening. Bij de Mededeling over vergroening (EN) bracht de Commissie ook een factsheet uit over vergroening. De Commissie wil een goed voorbeeld geven van institutionele klimaatmaatregelen, in de geest van eerdere beleidsvoorstellen om uitvoering te geven aan de Europese Green Deal. De Commissie geeft aan haar broeikasgasemissies tegen 2030 te verminderen met 60 procent ten opzichte van 2005 en om de resterende emissies te compenseren met koolstofverwijderingen.

Achtergrond
De ontwikkeling van een nieuwe HR-strategie vond plaats na uitgebreid overleg met het personeel en het management van de Commissie en de belangrijkste belanghebbenden. DG Personele Middelen en Veiligheid en andere betrokken diensten van de Commissie zullen de strategie gaan uitvoeren door middel van een reeks acties die in de strategie worden beschreven. De mededeling over vergroening en het besluit over de arbeidstijd en hybride werkregelingen zijn de eerste van deze acties.

Prioriteiten
De nieuwe HR-strategie spitst zich toe op drie strategische prioriteiten:

1. Een aantrekkelijke werkplek

De Commissie wil haar aantrekkelijkheid als werkgever vergroten zodat zij het beste talent uit alle lidstaten in dienst kan nemen en houden en de diversiteit van de Europese samenleving weerspiegelt. Deze strategie moet een impuls geven aan bestaande inspanningen om een inclusieve, duurzame en flexibele werkomgeving te creëren met gezinsvriendelijke arbeidsomstandigheden en aantrekkelijke loopbaanperspectieven. Nieuwe maatregelen moeten helpen bij het streven naar een inclusieve werkomgeving vrij van discriminatie, naar een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen en naar volledige toegankelijkheid voor personen met een handicap.

De mededeling over vergroening leidt tot een aantal onmiddellijke en specifieke maatregelen:

  • verder terugdringen van de emissies van de gebouwen van de Commissie in Brussel en op andere locaties;
  • een slimmer en groener beleid voor dienstreizen, zonder afbreuk te doen aan de noodzaak om aanwezig te blijven in de lidstaten en de burgers te bereiken;
  • aanmoedigen van het personeel om nog meer gebruik te maken van duurzaam vervoer voor woon-werkverkeer en vervangen van het bedrijfswagenpark door elektrische auto's.

2. Snellere en flexibelere selectie en aanwerving

De Commissie zal in samenwerking met het Europees Bureau voor personeelsselectie moderne, snellere en flexibelere selectie- en wervingsprocedures invoeren voor externe en interne kandidaten. Doel is om de meest getalenteerde en geschikte personen te selecteren, te zorgen voor een gelijk speelveld voor sollicitanten met verschillende achtergronden en om intern talent aan boord te houden. Ook wil de Commissie samenwerken met ondervertegenwoordigde lidstaten om te zorgen voor een beter geografisch evenwicht onder haar personeel.

3. Een flexibele en waardevolle carrière voor alle personeelsleden

De nieuwe HR-strategie moet de loopbaanperspectieven van personeel versterken door interne en externe mobiliteit op alle niveaus en op alle werkplekken te bevorderen. Loopbaanbegeleiding, mentoring, coaching en headhunting worden gereorganiseerd en versterkt.

De drie prioriteiten worden elk ondersteund door een vierde, horizontale prioriteit: de stroomlijning van HR-diensten. Dit gebeurt door procedures te vereenvoudigen, digitaliseren en bespoedigen. Er worden slimme diensten opgezet met snelle ondersteuning en oplossingen voor eindgebruikers. Doeltreffende HR-IT-instrumenten die zowel voldoen aan de verwachtingen van het personeel als aan zakelijke behoeften, maken dit mogelijk.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier : Milieu
ECER-dossier : Arbeidsrecht