Europese Commissie wil schendingen van EU-sancties toevoegen aan de lijst van EU-misdrijven

Contentverzamelaar

Europese Commissie wil schendingen van EU-sancties toevoegen aan de lijst van EU-misdrijven

De EU-wetgever is ten aanzien van EU-misdrijven bevoegd om maatregelen vast te stellen op het gebied van de strafbaarstelling van bepaalde feiten en de sanctionering daarvan. De Raad kan die lijst van EU-misdrijven met instemming van het Europees Parlement uitbreiden. De Europese Commissie heeft een voorstel gepresenteerd voor een Raadsbesluit op basis waarvan de lijst van EU-misdrijven wordt uitgebreid tot schendingen van EU-sancties.

De Europese Unie kan beperkende maatregelen (sancties) opleggen aan derde landen, entiteiten of personen. Deze maatregelen omvatten gerichte individuele maatregelen (waaronder financiële sancties en reisverboden) en sectorale maatregelen (zoals wapenembargo’s, invoer- en uitvoerbeperkingen en beperkingen op het verstrekken van bepaalde diensten).

Momenteel kent de EU meer dan veertig regelingen van beperkende maatregelen. Die regelingen bevatten systematisch een bepaling op grond waarvan de EU-lidstaten nationale voorschriften moeten vaststellen die voorzien in sancties voor inbreuken op de bepalingen van die regelingen. De nationale stelsels verschillen op dit moment, bij gebreke van harmonisatie, aanzienlijk wat de strafbaarstelling van schendingen van beperkende maatregelen van de EU betreft. Ook de strafrechtelijke sanctionering van dergelijke schendingen loopt uiteen. Volgens de Europese Commissie moet de handhaving van beperkende maatregelen, gezien de hiervoor genoemde verschillen, worden verbeterd. 

Tegen deze achtergrond heeft de Commissie op 25 mei 2022 een voorstel ingediend voor een Raadsbesluit betreffende de toevoeging van schendingen van beperkende maatregelen aan de lijst van EU-misdrijven. De aanneming van een dergelijk Raadsbesluit zou een eerste stap zijn naar de totstandbrenging van de rechtsgrondslag die nodig is om in een tweede fase een gemeenschappelijk rechtskader aan te nemen ter bestrijding van schendingen van beperkende maatregelen. De EU-wetgever zal dan bevoegd zijn om een richtlijn vast te stellen op het gebied van de strafbaarstelling van schendingen van beperkende maatregelen, en de sanctionering daarvan.

Op 25 mei 2022 heeft de Commissie ook een mededeling goedgekeurd, die een bijlage bevat met de belangrijkste elementen die een toekomstige richtlijn inzake strafrechtelijke sancties voor de schending van beperkende maatregelen zou kunnen bevatten.

Meer informatie: