Europese Raad bereikt akkoord over EU-meerjarenbegroting

Contentverzamelaar

Europese Raad bereikt akkoord over EU-meerjarenbegroting

Tijdens een bijeenkomst van de Europese Raad op 10 december hebben de regeringsleiders van de EU-lidstaten een akkoord bereikt over de nieuwe EU-meerjarenbegroting (2021-2027) en over het zogenaamde conditionaliteitsmechanisme dat een verbinding maakt tussen het Europees budget en het naleven van beginselen van de rechtsstaat (rule of law).

De meerjarenbegroting van de Europese Unie wordt door de Europese Commissie, de Raad en het Parlement gezamenlijk opgesteld (volgens artikel 312 van het EU-Werkingsverdrag). In de financiële langetermijnplanning, het meerjarig financieel kader (MFK), staan onder meer de EU-budgetten, de uitgaven van de EU en de bijdragen van lidstaten aan de EU voor de betreffende periode. Bij de vaststelling van het MFK wordt ook overleg gepleegd met lidstaten. Met het meerjarig financieel kader plant de EU haar uitgaven een paar jaar vooruit. Het MFK wordt om de zeven jaar vastgesteld en voor de vaststelling is binnen de Raad eenparigheid van stemmen (unanimiteit) vereist. Het huidige kader loopt van 2014 tot 2020.

In het nieuwe MFK 2021-2027 is een conditionaliteitsmechanisme, ofwel rule-of-law mechanisme, opgenomen waarbij lidstaten financiële middelen ontzegd kunnen worden bij inbreuken op rechtsstatelijkheid. Om te waarborgen dat het beginsel van rechtsstatelijkheid in acht wordt genomen, is de Europese Commissie voornemens om – na consultatie van lidstaten- richtsnoeren aan te nemen over de manier waarop zij het conditionaliteitsmechanisme zal toepassen.
Polen en Hongarije gingen tot nu toe niet akkoord met de opname van het rule-of-law vereiste, waardoor een budgetcrisis binnen de Europese Unie dreigde. Hierover werd tijdens de Europese Raad op 10 december een
compromis bereikt. De conclusies zijn vastgelegd in dit document van het Algemene secretariaat van de Raad.

De conclusie stelt onder andere dat het rule-of-law mechanisme niet ingezet kan worden totdat het EU-Hof heeft geoordeeld over de legaliteit van het mechanisme. Het conditionaliteitsmechanisme kan wel met terugwerkende kracht ingezet worden nadat het Hof een uitspraak heeft gedaan. Voorts is besloten dat het mechanisme alleen kan worden toegepast op het nieuwe MFK (2021-2027)en niet op het huidige.

Met het bereiken van het compromis tijdens de Europese Raad werd er een budgetcrisis binnen de EU afgewend en is de verdere weg naar vaststelling van het MFK ingezet.

Meer informatie

  • ECER-dossier: Begroting
  • Conclusies van de Europese Raad van 10 en 11 december (onderdeel I, MFF)
  • Tijdlijn Europese Raad en Raad van de Europese Unie inzake totstandkoming MFK 2021-2027
  • Europese Commissie: EU-begroting