Groen licht voor digitalisering van de visumprocedure

Contentverzamelaar

Groen licht voor digitalisering van de visumprocedure

De Raad en het Europees Parlement hebben nieuwe regels aangenomen voor de online aanvraag van een visum voor wie naar het Schengengebied wil reizen. De nieuwe regels voorzien onder meer in de oprichting van een EU-visumaanvraagplatform en de huidige visumsticker wordt vervangen door een cryptografisch ondertekende streepjescode.

Achtergrond

Het gemeenschappelijk visumbeleid van de EU vormt een essentieel onderdeel om de goede werking van de buitengrenzen van het Schengengebied te waarborgen. Het visumbeleid vergemakkelijkt het verblijf in of de doorreis naar Schengenlanden en heeft bijgedragen aan de harmonisatie van de wetgeving van EU-lidstaten op het gebied van de afgifte van visa.

Sinds de inwerkingtreding van de Visumcode in 2010 en de start van de werkzaamheden van het Visuminformatiesysteem (VIS) in 2011 is de omgeving waarin het visumbeleid wordt uitgevoerd, aanzienlijk veranderd. Onder meer belangrijke technologische ontwikkelingen bieden nieuwe mogelijkheden om de aanvraagprocedure voor een Schengenvisum soepeler te laten verlopen.

Hoewel de visumverwerking al gedeeltelijk is gedigitaliseerd, bleven twee belangrijke stappen op papier bestaan: de visumaanvraagprocedure en de visumsticker. Deze stappen vormen volgens de Commissie een belasting voor de centrale nationale overheidsinstanties (ministeries van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken), maar ook voor de consulaten en de visumaanvragers.

Om die belasting te verminderen presenteerde de Commissie op 27 april 2022 een voorstel voor een verordening om de visumprocedure te digitaliseren (zie het ECER-bericht over het voorstel). Na onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de Raad is de verordening aangenomen. Naast deze verordening hebben het Europees Parlement en de Raad ook een verordening aangenomen die de verordening betreffende de invoering van een uniform visummodel uit 1995 wijzigt. Beide verordeningen zijn op 7 december 2023 in het EU-Publicatieblad verschenen.

Inhoud van beide verordeningen

De aanneming van de twee verordeningen heeft als gevolg:

  • de oprichting van een EU-visumaanvraagplatform. Op enkele uitzonderingen na zullen aanvragen voor Schengenvisa via dat platform worden ingediend. Op het platform kunnen visumaanvragers alle relevante gegevens invoeren, elektronische kopieën van hun reisdocumenten en bewijsstukken uploaden en hun visumleges betalen;
  • het is niet meer nodig zich persoonlijk aan te bieden op het consulaat. Dat geldt in beginsel alleen nog voor ‘eerste aanvragers’, voor personen van wie de biometrische gegevens niet langer geldig zijn, en voor personen met een nieuw reisdocument;
  • de huidige visumsticker wordt vervangen door een cryptografisch ondertekende streepjescode

Meer informatie:

  • ECER-dossier – Visa en andere verblijfstitels
  • ECER-bericht – Politiek akkoord bereikt over EU-Verordening ter digitalisering van Schengen visa (19 juni 2023)
  • Persbericht van de Raad