Politiek akkoord bereikt over EU-Verordening ter digitalisering van Schengen visa

Contentverzamelaar

Politiek akkoord bereikt over EU-Verordening ter digitalisering van Schengen visa

De overeengekomen regels in een nieuwe EU-Verordening zullen de visumprocedures moderniseren, vereenvoudigen en harmoniseren voor onderdanen van niet-EU-landen die een visum aanvragen en voor de lidstaten die dergelijke visa moeten verlenen, door middel van digitalisering.

Het gaat om het op 14 juni 2023 bereikte politieke akkoord tussen het Europees Parlement en de Raad, over een EU-verordening die digitalisering van de Schengenvisumprocedure mogelijk maakt. Het is een belangrijke stap in het kader van de Schengenstrategie, die de Commissie in juni 2021 presenteerde. De volgende stap is nu de formele goedkeuring van de verordening door het Europees Parlement en de Raad.

Achtergrond
Het Pact inzake migratie en asiel dat de Commissie in september 2020 heeft voorgesteld (zie ook dit ECER-bericht), omvat de ambitie om de visumprocedures volledig te digitaliseren, met een digitaal visum en de online indiening van visumaanvragen. Bovendien werd in de in juni 2021 gepresenteerde Schengenstrategie de digitalisering van visumprocedures en reisdocumenten aangekondigd als een belangrijk voorstel om een doeltreffend beheer van de buitengrenzen van de EU te waarborgen. In dit verband heeft de Commissie op 27 april 2022 een wetgevingsvoorstel voor een verordening betreffende de digitalisering van de visumprocedure (COM (2022) 658) ingediend.

Het politieke akkoord
Vandaag de dag zijn visumprocedures voor het Schengengebied nog steeds sterk afhankelijk van papierwerk, wat extra kosten met zich meebrengt voor zowel reizigers als de lidstaten. De procedures om een Schengenvisum aan te vragen verschillen van lidstaat tot lidstaat en slechts enkele lidstaten hebben hun procedures gedeeltelijk gedigitaliseerd. Fysieke visumstickers zijn ook vatbaarder voor vervalsing, fraude en diefstal, iets wat met digitale visa aanzienlijk zal verbeteren.

De verordening zal twee belangrijke aspecten van de visumprocedure moderniseren: de digitalisering van de visumsticker en de digitalisering van de visumaanvraag, door het opzetten van een EU-platform voor online visumaanvragen.

De nieuwe verordening voorziet met name in:

  1. Eén online EU-visumaanvraagplatform, waar visumaanvragers online een Schengenvisum kunnen aanvragen, inclusief de betaling van dezelfde visumkosten, ongeacht het Schengenland dat ze willen bezoeken.

Het online visumaanvraagplatform zal met name:

-Aanvragers voorzien van een beveiligd account waarmee ze online een aanvraag kunnen indienen en de beslissing over hun aanvraag kunnen ontvangen;

-Aanvragers voorzien van actuele informatie over Schengenvisa voor kort verblijf, evenals alle noodzakelijke informatie over de vereisten en procedures (zoals bewijsstukken, visumkosten of de noodzaak van een afspraak voor het verzamelen van biometrische kenmerken);

-Automatisch bepalen welk Schengenland verantwoordelijk is voor het onderzoeken van een aanvraag wanneer het voorgenomen bezoek meerdere lidstaten omvat;

-Een chatbotfunctionaliteit opnemen waarmee aanvragers op een gebruiksvriendelijke manier antwoord op hun vragen kunnen krijgen.

2) Vervanging van de Schengenvisumsticker door een digitaal Schengenvisum (gecodeerde 2D-barcode) dat ook zal gelden voor visa voor verblijf van langere duur. Het zal ook worden afgegeven door EU-landen die de Schengenregels nog niet volledig toepassen (Bulgarije, Roemenië, Cyprus).

3) Een overgangsperiode van 7 jaar voor de lidstaten om toe te treden tot het platform.

Meer informatie:

Persbericht Europese Commissie
Website Europese Commissie over visumbeleid
ECER-dossier : Controles bij overschrijding grenzen
ECER-dossier: Justitie en Binnenlandse Zaken- grenscontrole