HERA maakt de drie belangrijkste gezondheidsbedreigingen bekend

Contentverzamelaar

HERA maakt de drie belangrijkste gezondheidsbedreigingen bekend

De Autoriteit van de Commissie voor paraatheid en respons inzake noodsituaties op gezondheidsgebied (HERA) heeft een lijst gepubliceerd met de drie belangrijkste gezondheidsbedreigingen waarvoor op EU-niveau gecoördineerd moet worden opgetreden in de context van medische tegenmaatregelen.

Achtergrond

De Autoriteit van de Commissie voor paraatheid en respons inzake noodsituaties op gezondheidsgebied (HERA )  is in september 2021 opgericht om ad-hoc-oplossingen voor het omgaan met en de respons op pandemieën te vervangen door een permanente structuur met passende instrumenten en middelen om het optreden van de EU bij noodsituaties op gezondheidsgebied van tevoren te plannen (zie het ECER-bericht over de oprichting van HERA). HERA is een belangrijke pijler van de  Europese gezondheidsunie  en een belangrijke troef bij het versterken van de respons en de paraatheid van de EU bij noodsituaties op gezondheidsgebied.

HERA heeft als doel de ontwikkeling, productie, inkoop en eerlijke verdeling van essentiële medische tegenmaatregelen veilig te stellen, en om eventuele lacunes in de beschikbaarheid en toegankelijkheid aan te pakken. Hiervoor is het nodig dat HERA potentiële grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid beoordeeld en gegevens verzameld.

Top drie gezondheidsbedreigingen

De HERA Raad heeft overeenstemming bereikt over een lijst met drie categorieën levensbedreigende of anderszins ernstige gevaren voor de gezondheid die zich over de lidstaten kunnen verspreiden. Het gaat om de volgende categorieën:

  1. Pathogenen met een hoog pandemiepotentieel : hierbij gaat het om het onderzoeken van specifieke zorgwekkende virusfamilies, waarbij ook rekening wordt gehouden met de zoönotische aard van de meeste opkomende ernstige infectieziekten. Deze categorie omvat voornamelijk respiratoire RNA-virusfamilies;
  1. Chemische, biologische, radiologische en nucleaire bedreigingen : deze kunnen het gevolg zijn van onopzettelijke of moedwillige verspreiding, rekening houdend met wereldwijde geopolitieke spanningen, of van incidenten veroorzaakt door malafide actoren. De CBRN-stoffen zijn geïdentificeerd op grond van de kans dat ze vrijkomen en de mogelijke gevolgen die dat zou hebben voor de menselijke gezondheid;
  1. Bedreigingen als gevolg van  antimicrobiële resistentie , één van de grootste risico's voor de menselijke gezondheid, die wereldwijd naar schatting 1,2 miljoen sterfgevallen per jaar veroorzaakt.

Volgende stappen

Het in kaart brengen van de belangrijkste gezondheidsbedreigingen is slechts de eerste stap in het proces. De ontwikkeling, productiecapaciteit en opschaling van de productie, inkoop en eventuele opslag van geneesmiddelen, diagnosemiddelen, medische hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen is een volgende stap. Verder is het belangrijk medische tegenmaatregelen zeker te stellen om, waar nodig, de beschikbaarheid en toegankelijkheid ervan te waarborgen. HERA is van plan om samen te werken met andere diensten van de Commissie en EU-agentschappen om er zo zeker van te zijn dat de investeringen steeds gericht zijn op de bescherming van de volksgezondheid en de gezondheidsbeveiliging met betrekking tot de beschikbaarheid van medische tegenmaatregelen.

Meer informatie