Inbreukenpakket april 2024: Nederland betrokken in een drietal zaken

Contentverzamelaar

Inbreukenpakket april 2024: Nederland betrokken in een drietal zaken

Nederland ontving een met redenen omkleed advies wegens niet naleving van het kaderbesluit betreffende het Europees aanhoudingsbevel en wegens de niet volledig omzetting van de EU-regels ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen. Daarnaast ontving Nederland een aanmaningsbrief wegens niet correcte toepassing van bepalingen inzake de prestatie- en heffingsregeling voor luchtvaartnavigatiediensten in het gemeenschappelijk Europees luchtruim.

Justitie
De Europese Commissie heeft besloten een aanvullende aanmaningsbrief te sturen aan Bulgarije en een met redenen omkleed advies aan Nederland (INFR(2021)2004), België , Polen en Finland wegens niet-naleving van het kaderbesluit betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten (Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad).

Het Europees aanhoudingsbevel (EAB) is een vereenvoudigde grensoverschrijdende gerechtelijke procedure voor de overlevering van een gezochte persoon met het oog op vervolging of tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of een tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel. Het EAB bestaat sinds 1 januari 2004 en is in de plaats gekomen van de eerdere langdurige uitleveringsprocedures tussen de EU-lidstaten.

Nederland heeft de bepalingen betreffende, onder meer, de verplichting tot tenuitvoerlegging van het EAB, de weigeringsgronden voor de tenuitvoerlegging van een EAB, de bevoegde uitvoerende rechterlijke autoriteit en de termijnen voor overlevering van de persoon onjuist omgezet.

De vijf lidstaten hebben nu twee maanden de tijd om te antwoorden en de nodige maatregelen te nemen om de door de Commissie vastgestelde tekortkomingen te verhelpen. Als er geen bevredigend antwoord komt, kan de Commissie beslissen Bulgarije een met redenen omkleed advies te sturen en België, Nederland, Polen en Finland voor het EU-Hof te dagen.

Energie
De Europese Commissie heeft besloten een met redenen omkleed advies te sturen aan Nederland (INFR(2021)0310) en een aanvullend met redenen omkleed advies aan Slowakije omdat ze de in Richtlijn (EU) 2018/2001 vastgestelde EU-regels ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen niet volledig hebben omgezet. Deze richtlijn schept het rechtskader voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie in de EU. Daarin wordt een bindend streefcijfer op EU-niveau voor 2030 vastgesteld van ten minste 32 procent energie uit hernieuwbare bronnen in het bruto-eindverbruik van energie in de Unie, en specifieke streefcijfers voor de sectoren verwarming, koeling en vervoer. De richtlijn vergemakkelijkt ook de deelname van burgers aan de transitie naar schone energie. De uiterste datum voor omzetting van de richtlijn in nationaal recht was 30 juni 2021.

In juli 2021 stuurde de Commissie een aanmaningsbrief aan Nederland omdat het de volledige omzetting van de richtlijn niet had meegedeeld. Tot dusver heeft Nederland de richtlijn slechts gedeeltelijk omgezet. Daarom heeft de Commissie besloten Nederland een met redenen omkleed advies te sturen.

Nederland en Slowakije krijgen nu twee maanden de tijd om te reageren en de nodige maatregelen te treffen om de omzetting van de richtlijn te voltooien. Doen ze dat niet, dan kan de Commissie besluiten de zaken bij het EU-Hof aanhangig te maken.

Mobiliteit en vervoer
De Europese Commissie heeft besloten een inbreukprocedure in te stellen door aanmaningsbrieven aan een zestal lidstaten, waaronder Nederland (INFR(2024)2023), te sturen wegens het niet correct toepassen van bepalingen inzake de prestatie- en heffingsregeling voor luchtvaartnavigatiediensten in het gemeenschappelijk Europees luchtruim, vastgesteld op grond van Verordening (EG) nr. 549/2004 en Verordening (EG) nr. 550/2004. De Commissie constateerde een gebrek aan passende financieringsregelingen voor luchtvaartnavigatiediensten in bepaalde grensoverschrijdende gebieden, ongepaste of ongerechtvaardigde toewijzing van kosten tussen en- route- en terminalluchtvaartnavigatiediensten en ontoereikende financiële stimulansen voor- dienstverleners. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de inkomsten van verleners van luchtvaartnavigatiediensten, maar ook voor de heffingen die luchtruimgebruikers betalen.

Andere lidstaten die een aanmaningsbrief ontvingen betreffen België , Duitsland , Frankrijk , Luxemburg en Grieken land.

Door prestatie gebaseerde navigatie (PBN) toe te passen bij het verlenen van diensten voor luchtverkeersbeheer/luchtvaartnavigatie (ATM/ANS) kan optimaal gebruik worden gemaakt van luchtroutes en instrumentnaderingsprocedures, hetgeen voordelen oplevert op het gebied van veiligheid, capaciteit en efficiëntie. Daarom stuurt de Commissie aanmaningsbrieven aan België, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Luxemburg en Nederland, waarna deze landen twee maanden de tijd hebben om te reageren en de door de Commissie geconstateerde tekortkomingen aan te pakken. Komt er geen bevredigend antwoord, dan kan de Commissie besluiten een met redenen omkleed advies uit te brengen.

Meer informatie:
Europese Commissie: Inbreukenpakket april 2024
ECER-EU-essentieel: Inbreukprocedures
ECER-dossier: Energie
ECER-dossier: Europees aanhoudingsbevel
ECER-dossier: Vervoer