Mededeling van de Commissie over Betere Regelgeving

Contentverzamelaar

Terug Mededeling van de Commissie over Betere Regelgeving

De Europese Commissie doet in een nieuwe mededeling verschillende voorstellen om het wetgevingsproces van de Europese Unie te verbeteren. Mede ter bevordering van Europa's herstel na de coronacrisis is het van belang om het wetgevingsproces zo doeltreffend mogelijk te laten verlopen en om de wetten van de Europese Unie af te stemmen op toekomstige behoeften. Samenwerking tussen de EU-instellingen, lidstaten en belanghebbenden is daarbij volgens de Commissie van wezenlijk belang.

Het gaat om de mededeling ‘Samen zorgen voor betere regelgeving’, die op 29 april 2021 door de Commissie is gepresenteerd.

Achtergrond

De mededeling van de Europese Commissie volgt op een eerdere inventarisatie van de Commissie uit 2019. Daaruit bleek dat het systeem voor betere regelgeving werkt maar nog wel voor verbetering vatbaar is. Bij de inventarisatie was ook een agenda voor betere regelgeving opgenomen.

Al sinds 2002 zorgt de EU – mede ter verlichting van de regeldruk - voor een goede onderbouwing van beleid, regelmatige evaluaties van bestaande wetgeving, een geavanceerd systeem van effectbeoordelingen, methodes voor raadpleging van belanghebbenden en een programma voor vermindering van de regeldruk ( REFIT ). Naast de mededeling brengt de Commissie ook een FAQ uit over de mededeling.

Nieuwe maatregelen voor betere regelgeving

De Commissie stelt de volgende maatregelen voor in de mededeling:

 • samen met de lidstaten, regio's en belanghebbenden een einde maken aan de obstakels en administratieve rompslomp die investeringen en de aanleg van 21e-eeuwse infrastructuur vertragen;
 • het vereenvoudigen van openbare raadplegingen door voortaan nog maar één oproep tot het indienen van feitelijke gegevens te doen via de verbeterde  portaalsite “Uw mening telt!” ;
 • een “one in, one out”-aanpak invoeren om de last voor burgers en bedrijven te minimaliseren: voor elk nieuw voorstel dat lasten verhoogt moet een ander voorstel de lasten wegnemen. De Commissie geeft aan goed in het oog te houden welke consequenties en kosten de toepassing van wetgeving heeft, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen. Deze aanpak waarborgt dat nieuwe lasten worden gecompenseerd doordat op hetzelfde beleidsterrein vergelijkbare lasten worden weggenomen;
 • het integreren van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties, zodat alle wetgevingsvoorstellen bijdragen aan de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling;
 • zorgen dat betere regelgeving duurzaamheid en de digitale transformatie bevordert en ondersteunt;
 • het integreren van strategische prognoses in de beleidsvorming  om de wetgeving toekomstbestendig te maken. Bijvoorbeeld door rekening te houden met nieuwe megatrends op groen, digitaal, geopolitiek en sociaal-economisch gebied.

Hoe nu verder?

Betere regelgeving is een gedeelde doelstelling en verantwoordelijkheid voor alle EU-instellingen. De Commissie zal ook met het Europees Parlement en de Raad overleggen over hun werkzaamheden op het vlak van de beoordeling en de monitoring van de impact van EU-wetgeving en de EU-uitgavenprogramma’s op de betere regelgeving doelstellingen. Ook wil de Commissie de lokale, regionale en nationale autoriteiten en de sociale partners nauwer bij de EU-beleidsvorming betrekken.

Een aantal van de nieuwe elementen uit de mededeling wordt al in de praktijk gebracht. Zo verleent het Fit for Future-platform adviezen over het opstellen van doeltreffende, toekomstbestendige en naleefbare EU-wetgeving. Andere elementen zullen in de komende maanden verder worden uitgevoerd, bijvoorbeeld:

 • het opstellen van het jaarlijkse lastenoverzicht 2020 met de resultaten van maatregelen die de Commissie heeft genomen om de lasten te verlichten;
 • het uitbrengen van herziene richtsnoeren en een toolbox voor betere regelgeving, waarmee rekening kan worden gehouden met de nieuwe elementen van de mededeling en waarmee concrete aanwijzingen kunnen worden gegeven aan de diensten van de Europese Commissie. Hierbij gaat het zowel om het uitwerken van nieuwe initiatieven en voorstellen als om het beheren en evalueren van bestaande wetgeving.

Meer informatie:

 • Persbericht van de Europese Commissie
 • Website van de Europese Commissie over het wetgevingsproces in de EU
 • ECER-pagina : Beter Wetgeven
 • ECER-bericht : Fit for Future platform selecteert betere regelgevingsinitiatieven in jaarprogramma 2021 (10 maart 2021)